SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

88.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 29. sjednici 8. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Sportsko-rekreacijskog centra R1
6

»ZLATNA UVALA« /UPU 29/

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 29 - sportsko-rekreacijskog centra R16 - »Zlatna uvala«, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 29 - sportsko- rekreacijskog centra R16 - »Zlatna uvala« (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

Pravna osnova

Članak 3.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana:

- odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), u daljnjem tekstu: Zakon, poglavito one sadržane u člancima 26., 75., 76. i 100.,

- Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 13/08), poglavito ona sadržana u članku 285. Provedbenih odredbi.

(2) Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja. Odgovorna osoba je predsjednik Gradskog poglavarstva.

Obuhvat plana

Članak 4.

(1) Plan obuhvaća građevinsko područje sportsko- rekreacijske namjene, sportsko-rekreacijski centar R16 - »Zlatna uvala«.

(2) Građevinsko područje iz stavka 1. ovog članka prikazano je kartografskom prikazu broj 1.b. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25.000 te na kartografskom prikazu br. 4.4. »Građevinsko područje Mali Lošinj« u mjerilu 1:5.000.

(3) Površina obuhvata Plana iznosi 10,34 ha (izgrađeni dio 0,92 ha i neizgrađeni dio 9,42 ha). Morska površina nije predmet razrade ovog Plana iako je treba uzeti u razmatranje prilikom planiranja.

(4) Područje izvan planiranog rekreacijskog centra, uključujući obalno područje Velopina se planira kao negrađevinsko rekreacijsko područje.

Ocjena stanja u obuhvatu plana

Članak 5.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

(2) Područje obuhvata Plana je blaga padina u i iznad uvale Slatina. Područje je smješteno na kraju turističke zone A/C Čikat, a cijelo područje se nalazi pod zaštitom Park šume »Čikat«.

(3) Izgrađeni dio je u posjedu korisnika »Petrokemija« d.d., iz Kutine, a sastoji se od izgrađene višeetažne zgrade i uređenog prostora na kojem su smještene pokretne kućice. Područje se spojeno na elektro i vodovodnu mrežu, a za odlaganje otpadnih voda se koriste privremene taložnice. Do zone vodi neuređena nerazvrstana cesta, a koja prolazi kroz turističku zonu A/C Čikat.

(4) Neizgrađeni dio je u potpunosti neuređen i nalazi se pod borovom šumom, osim malog proplanka u blizini izgrađenog područja koji se koristi u rekreativne svrhe. Obalni dio mora se koristi za kupanje i rekreaciju.

Ciljevi i programska polazišta plana

Članak 6.

(1) Osnovni ciljevi Plana na području obuhvata su:

a) Građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene su izdvojene površine za gradnju sportsko-rekreacijskih terena otvorenog tipa, te pripadajućih sadržaja uslužne djelatnosti (ugostiteljstvo, rekreacija, zabava i druge uslužne djelatnosti spojive s namjenom).

b) Sportsko-rekreativne površine namijenjene su izgradnji sportskih terena otvorenog tipa - košarka, mali nogomet, bazena, rekreacijskih staza i dr.

c) Pored izgradnje sportskih terena dozvoljava se izgradnja rekreativnih terena, te uređenje kupališnih površina.

d) Dozvoljeni prateći sadržaji mogu biti administrativni (sanitarni, garderobni, spremišta rekvizita i opreme za održavanje površina i sl), ugostiteljski (caffe-bar, zabavni sadržaj i sl) i trgovačkog tipa sukladno namjeni prostora.

e) Postojeće građevine je dozvoljeno rekonstruirati u postojećim gabaritima.

f) Ostali ciljevi su:

- definirati vrste sportskih terena i pratećih objekata,

- definirati smještaj pojedinih sportskih terena na području obuhvata Plana,

- predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

- definirati pješačke i kolne površine, te parkirališta,

- planirati komunalno opremanje zemljišta.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu su:

a) Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 i 50/06),

b) Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 13/08).

Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 7.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

(1) Plan je sukladno Zakonu potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

(2) Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

(3) Ukoliko se ustanovi da nema dostupnog odgovarajućeg topografsko katastarskog plana za potrebe izrade Plana odredit će se ovlaštena osoba za izradu istog.

Popis tijela i osoba, koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika u izradi Plana

Članak 10.

(1) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali;

. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb;

. HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

. Udruga pokretnih telekomunikacija Hrvatske, Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

. Lošinj parking d.o.o., Mali Lošinj,

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

. Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

. Petrokemija d.d., Tvornica gnojiva Kutina;

. poslovni subjekti - fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana.

Članak 11.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

(3) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke ne mogu u zahtjevima za Plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja koja nisu predmet ovog Plana.

(4) Tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana.

(5) Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Rokovi za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 12.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku 30 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 60 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

- donošenje Odluke o urbanističkom planu - u roku 30 dana od dostave suglasnosti Ministarstva.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno stavku 1. Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati

Članak 13.

(1) Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 14.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i potencijalnih investitora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju žele potencijalni investitori.

Završne odredbe

Članak 15.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku urbanističkoj inspekciji.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/08-01/100

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 8. prosinca 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr