SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

138.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju 27. studenoga 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 124. sjednici 22. prosinca 2008. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Trgovačkom komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk za kanalizacijski ispust u k.o. Batomalj, Općina Baška

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Trgovačkom komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk, MBS: 040033437 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za korištenje kanalizacijskog ispusta u k.o. Batomalj u Općini Baška.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra u ukupnoj dužini od 1440 metara koja s zaštitnim pojasom od 3 metra iznosi 4320 m2, te je iskazana u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu, a točke na moru u geografskim koordinatama (j i l):

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz dionice kanalizacijskog ispusta na pomorskom dobru izrađen od »Geodetskog zavoda« d.o.o. Rijeka, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Ovlašteniku koncesije na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 8.640,00 kuna

slovima:(osamtisućašestočetrdeset kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda ostvarenog od ukupne godišnje ubrane naknade korisnika trase kanalizacijskog sustava.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske osobito Zakona o građenju, uključujući i međunarodne konvencije.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja onečišćenja mora.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan prijaviti trase kanalizacijskog ispusta nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavlja

nje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelja koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 9.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, podmorskih kabela, instalacija i sl.).

Članak 10.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/39

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-07

Rijeka, 22. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr