SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Ravna Gora koji se ostvaruje putem programa organiziranog predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Ravna Gora, Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu skupinu od 28-ero djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu sredstva za Podružnicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića osiguravaju se Proračunom Općine Ravna Gora za 2009. godinu u iznosu od 331.000,00 kuna za sljedeće namjene:


Namjena Iznos


- bruto plaće za redovan rad : - odgojitelj - 2 djelatnika 192.828,00

- spremačica - 0,5 djelatnika 25.638,00

- kuharica - 5/8 djelatnika 29.642,00

- tajnik 4.861,00

- računovođa 3.993,00

- domar 3.352,00

- ravnatelj 8.661,00


- ostale naknade zaposlenima: božićnica, regres, dar djeci 17.000,00


- glazbena, engleska i informatička radionica 7.900,00


- naknade za prijevoz na posao i s posla 16.500,00


- intelektualne i ostale usluge 1.885,00


- ostale usluge (predstava) 2.500,00


- ostali nespomenuti rashodi - zamjene 5.160,00


- izrada drvene konstrukcije za dječji kutić 11.080,00


SVEUKUPNO: 331.000,00


Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih izdataka osiguravaju se učešćem roditelja u cijeni usluge u iznosu od 124.020,00 kuna za sljedeće namjene:


Namjena Iznos


- izdaci za službena putovanja 5.200,00


- izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika 3.800,00


- izdaci za uredski i ostali materijal 10.000,00


- izdaci za materijal i sirovine (namirnice) 68.120,00


- izdaci za energiju 15.000,00


- izdaci za materijal i dijelove za tekuće i

investicijsko održavanje 1.000,00


- izdaci za sitan inventar 5.000,00


- izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza 6.800,00


- izdaci za usluge tekućeg i investicijskog

održavanja 1.000,00


- izdaci za usluge promidžbe i informiranja 500,00


- izdaci za komunalne usluge 3.000,00


- izdaci za zdravstvene usluge 1.900,00


- izdaci za računalne usluge 500,00


- izdaci za ostale usluge 1.500,00


- izdaci za bankarske usluge i platni promet 700,00


SVEUKUPNO: 124.020,00


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 7.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr