SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan

Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 256.750,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 50.000,00 kn

- pomoć invalidima i hendikepiranim

osobama 15.000,00 kn

- oprema za novorođenčad 20.000,00 kn

- ostale naknade 5.000,00 kn

- socijalne stipendije 29.750,00 kn

- naknade za troškove stanovanja 30.000,00 kn

- naknada za ogrjev 7.000,00 kn

- poklon paketi djeci 20.000,00 kn

- pomoć bolesnim i starijim osobama 41.000,00 kn

- prehrana učenika 36.000,00 kn

- nabava dijagnostičkog medicinskog

materijala 3.000,00 kn


Ukupno: 256.750,00 kn.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Doznake sredstava korisnicima vršit će se na temelju odluka Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Socijalni program Općine Ravna Gora i Pravilnik o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr