SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst ) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07 i 29/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 15.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenja javnih površina 255.000,00

3. održavanje javnih površina 250.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 838.000,00

5. održavanje groblja 215.000,00

6. javna rasvjeta 313.000,00


ukupno kuna 1.886.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

1. čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 15.000,00


ukupno kuna 15.000,00.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Održavanje javnih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina 55.000,00

2. održavanje pješačkih staza i putova 5.000,00

3. održavanje parkova 10.000,00

4. održavanje dječjih, nogometnih i

ostalih igrališta 55.000,00

5. održavanje javnih prometnih površina

i dijelova javnih cesta koje prolaze

kroz naselje 40.000,00

6. održavanje spomen obilježja 5.000,00

7. održavanje nasada visokog raslinja 30.000,00

8. održavanje ostalih javnih površina 26.000,00

9. izrada i postava ograde vidikovca

»Suhi vrh« 24.000,00


ukupno kuna 250.000,00.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 35.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 4.000,00

3. zamjena rubnjakai popravak ceste »Suhi vrh« 57.000,00

4. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 14.000,00

5. horizontalna prometna signalizacija 26.000,00

6. zamjena rubnjaka i popravak oborinske

odvodnje Ul. I. G. Kovačića 293 - 267 164.000,00

7. zamjena rubnjaka, popravak oborinske

odvodnje te zamjena asfaltne podloge

ulazne ceste u poslovnu zonu K-1 Ravna

Gora (istok) 140.000,00

8. zamjena dijela rubnjaka i uređenje

nogostupa uz županijsku cestu kod

groblja Kupjak 147.000,00

9. stručni nadzor i sl. 11.000,00

10. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 20.000,00

11. zimska služba - čišćenje snijega 185.000,00

12. zimska služba - posipalo za ceste 35.000,00


ukupno kuna 838.000,00.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku i to:

1. proljetno čišćenje groblja i okoliša groblja 6.000,00

2. košenje trave sa čišćenjem i odvozom

(4x godišnje) 23.000,00

3. šišanje čempresove živice 9.000,00

4. prskanje staza sredstvom za uništavanje

korova 3.000,00

5. orezivanje i uređenje niskog raslinja 3.000,00

6. rušenje starih smrekovih stabala groblja

Kupjak zapad, vađenje i odvoz panjeva te

poravnavanje terena 24.000,00

7. vađenje starih betonskih tlakavaca i

rubnjaka ulazne staze groblja Kupjak,

zamjena podloge te dobava i ugradnja novih

tlakavaca i rubnjaka 86.000,00

8. zamjena dijela dotrajale zapadne ograde

groblja Kupjak 33.000,00

9. paziteljski poslovi 12.000,00

10. strojno-ručno čišćenje snijega na stazama

i ulazima 9.000,00

11. ostali radovi na uređenju groblja 7.000,00


ukupno kuna 215.000,00.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.250.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00

4. tekuće pomoći iz državnog proračuna 338.000,00

5. ostali prihodi Proračuna Općine

Ravna Gora 203.000,00


ukupno kuna 1.886.000,00.«

Članak 7.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/63

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr