SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

69.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07), Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/00) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 08/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za zaduženje dugoročnim kreditom u iznosu od 17.663.000,00 na rok otplate od 5 (pet) godina s tromjesečnom dinamikom otplate (20 jednakih rata i pripadajućih kamata), uz valutnu klauzulu vezanu na EUR.

Članak 2.

Dugoročni kredit iz članka 1. Odluke namijenjen je za financiranje sljedećih kapitalnih programa:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/08-01/97

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr