SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

66.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98,

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 37. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8360/4 iz Popisa I - javno dobro, k.o. Crikvenica, u površini od 1 čhv koja je nastala po prijedlogu Parcelacije broj 3P/02 ne predstavlja u naravi javno dobro - put već ograđeni dio okućnice u Crikvenici, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 21. veljače 2008. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/07-01/126

Ur. broj: 2107/01-01-08-6

Crikvenica, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr