SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01 i 29/ 01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2009. godinu (dalje: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za građane Grada Cresa, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu, putem Dječjeg vrtića Girice Cres (dalje: Vrtić).

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Grada Cresa Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj u središnjem Dječjem vrtiću u Cresu u pet skupina: tri mješovite vrtićke i dvije mješovite jasličke skupine.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti ostvaruju djelatnici Vrtića zaposleni u Vrtiću na dan 1. siječnja 2009. godine.

Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, odnosno za financiranje redovite djelatnosti Vrtića (plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, te materijalne rashode) osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Cresa za 2009. godinu, a razlika do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osigurava se naplatom dijela svojih usluga od roditelja- korisnika usluga, sukladno načelu da roditelji-korisnici usluga Vrtića sudjeluju u financiranju redovite djelatnosti Vrtića sa prosječno 25% pune cijene usluga Vrtića. Zatim u Proračunu Grada Cresa osiguravaju se sredstva za sanaciju krova Dječjeg vrtića Girice.

Članak 5.

Grad Cres odobrava Vrtiću da naknadu za svoje usluge koje plaćaju roditelji-korisnici usluga Vrtića naplaćuje izravno na žiro-račun Vrtića.

Članak 6.

Pored programa iz članka 2. ovoga Programa (odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb), Vrtić može organizirati i dodatne programe za koje sredstva nisu predviđena ovim Programom, već ih u cijelosti osiguravaju korisnici dodatnih programa.

Članak 7.

Gradonačelnik kao naredbodavatelj vrši raspored sredstava Vrtiću, a Upravni odjel prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-01/08-01/27

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-14

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr