SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati sljedeći subjekti:

- Grad Cres,

- Gradska knjižnica Frane Petrića,

- Pučko učilište Mali Lošinj za ustanove u kulturi na području Grada Cresa,

- udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa.

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2009. godine sljedeće poslove:

. postav Muzeja Cres

. sanaciju Komunalne palače (zgrada Grada Cresa)

Grad Cres iz Proračuna za 2009. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

- »Lubeničke glazbene večeri«,

- »Dani Tramuntane«,

- »Dani Frane Petrića«.

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2009. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu kao samostalne ustanove, zatim Muzeja »Arsan« i Glazbene škole koje djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za plaće i materijalne troškove zaposlenih, te za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

Članak 5.

U Proračunu Grada Cresa za 2009. godinu predviđaju se sredstva za potporu udruga u kulturi i to Klape Teha, Klape Burin te udruge »Vežgani«.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa podnijet će izvješće Gradskom poglavarstvu o ostvarivanju ovoga Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-01/08-01/27

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-13

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr