SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 51. Petak, 19. prosinca 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

205.

Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

. redovne djelatnosti strukovnih udruga,

. vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,

. redovno osposobljavanje građana,

. širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,

. djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju,

. nagrade i priznanja za tehnička postignuća,

. Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke »Zajednica tehničke kulture Rijeka«,

. udruženja stručnih osoba,

. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,

. organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi,

. stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,

. izdavačko nakladnički programi,

. informacijski programi.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

. ulaganje u razvoj tehničke kulture,

. poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

. poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

. poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

. ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

. osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

. poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi,

. poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/171

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA
PROGRAME JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU


Naziv korisnika Plan

Osnovna i potanja namjena za

2009.


PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ
KULTURI 4.019.500


AKTIVNOST: REDOVNE DJELATNOSTI
STRUKOVNIH UDRUGA 660.000


ASTRONOMIJA 50.000

Akademsko astronomsko društvo »Rijeka« 50.000


EKOLOGIJA 19.000

Udruga informacija za ekologiju Rijeka

(INECO) 11.000

Udruga za razvoj »Ekologije i energetike« 8.000


FOTO-KINO-VIDEO TEHNIKA 52.000

Foto klub »Rijeka« 18.000

Kino video klub »Liburnija-film« 34.000


INFORMATIKA 23.600

Udruga darovitih informatičara »Rijeke« 16.600

Društvo kibernetičara 7.000


INVENTIVNA DJELATNOST 19.000

»IN« klub inovatora 19.000


JEDRILIČARSTVO 3.000

Riječki jedriličarski klub (S.C.O.R.) 3.000


MODELARSTVO - MAKETARSTVO 34.000

Modelarski klub »Rijeka« 17.000

Udruga brodomaketara »Liburno« 13.000

Maketarski klub »Zeppelin« Rijeka 4.000


PODVODNE AKTIVNOSTI 40.000

Klub podvodnih aktivnosti »3. maj« 40.000


PROMETNA KULTURA 12.500

Oldtimer club Rijeka 12.500


RADIO TEHNIKA 47.800

Radio klub slijepih »Galeb« 14.500

Radio klub »Rijeka« 29.000

Radio klub »Rika« 4.300


TEHNIČKE SPOR. AKTIV. NA MORU I

VODI 34.000

Sportsko ribolovno društvo »Kantrida« 10.000

Sportsko ribolovno društvo »Luben« 18.500

Sportsko ribolovni klub »Viktor Lenac« 5.500


ZRAKOPLOVSTVO 262.600

Jedriličarski klub »Krila Kvarnera« 45.000

Padobranski klub »Krila Kvarnera« 68.000

Pilotski klub »Krila Kvarnera« 36.000

Klub za samogradnju i modelar.

»Krila Kvarnera« 41.000

Klub za slobodno letenje »Krila Kvarnera« 41.000

Zrakoplovno društvo »Krila Kvartnera« 31.600


Troškovi objave natječaja za Javne

potrebe 2009. 10.000

10.000


Sredstva za potrošni materijal 52.500

52.500


AKTIVNOST:VANNASTAVNE TEHNIČKE

AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I 530.000

STUDENATA


Provedba školskih tehničkih aktivosti:

Cjelokup. promatra. i uče. za dobro.

okoliša-INECO 20.000

Moje sutra - IN klub inovatora 20.000

Da informacija bude prevencija, a znanje ključ

- CTK 30.000

»Zemljina bisfera kao najveći eko sustav«

- INECO 7.000

Organizacija stručnog izleta za mlade-INECO 10.000

Ljetna škola zrakopl. modelar.-Klub za samo.

i odel. 7.000

Ljetna škola elektronike - IN klub inovatora 11.000

Softwerske radionice -DIR 5.000

Urban Jungle-autoškola:natjecateljska verzija

- DIR 3.000

Prometne radionice - AK »Rijeka« 10.000

Sekunda koja mijenja život - AK»Rijeka« 13.000

Operatorski tečaj »P« za SŠ - RK Rijeka 4.000

Pet zelenih - Kino klub Liburnija 30.000

Radionica-Liburnija film atelier 14.000

Mali edukativni programi - AAD »Rijeka« 25.500

Program astronomska radio. za učenike

OŠ-AAD 6.000

Preda. i promatranja na zvjezdarnici za

uč. SŠ-AAD 10.000

Organizacija škole maketarstva - MK »Zeppelin« 1.000

Nastavak škole mladih udičara - SRD »V. Lenac« 3.500

Vannastavne tehničke aktivnosti 90.000

Radionica »TEHNIČKI CENTAR MLADIH« 90.000

Prometne jedinice mladeži - PJM 90.000

Konferencija:»Računala u obra.« - Dru.

kibernetičara 4.000

Ekologija motornih vozila - APOLD 8.000

Osnivanje i vođenje teh. poduzetništva - APOLD 5.000

Struč. eko. obra. o radu termo.na fosi. gor.

- APOLD 6.000

Struč. eko. obra. o radu nuklea. elektrane

- APOLD 7.000


AKTINOST: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE

GRAĐANA 200.000


Centar tehničke kulture Rijeka 200.000

200.000


AKTIVNOST: ŠIRENJE ZNANSTVENO

TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA 134.000


42.000

SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA 28.000

SAVEZ UDRUGA INOVATORTA RIJEKA 14.000


SREDSTVA INVENTIVNE DJELATNOSTI 92.000

Obrada i prijava patenata 30.000

Obrada i prijava industrijskog obličja 30.000

Tehnička unapređenja 20.000

Tehnička rješenja u rasporedu korištenja energije 10.000

Nadoknada za upravne pristojbe 2.000


AKTIVNOST: DJELATNOST DAROVITIH,

INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S 100.000

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Specifični programi za darovite: 20.000

Znanjem do olimpijade-rad sa darovitom mla.

- CTK 20.000


Specifični programi za hendikepirane: 80.000

Kvarner je živ i daje život -uče.igr, bojom i

pok.-KPA 5.000

Ronjenje i plivanje na dah za djecu s tešk.

u razvoju 15.000

»Svima jednako«- infor. obra. osoba s invali.

- CTK 56.000

Rad s operaterima cerebralcima - RK Rijeka 4.000


AKTIVNOST: NAGRADE I PRIZNANJA ZA

TEHNIČKA POSTIGNUĆA 175.000


Postignuća djece i mladeži uz pomoć mentora 65.000

Postignuća aktivnih članova udruga TK 30.000

Međunarodna natjecanja članova udruga TK 20.000

Izbor tehničara grada Rijeke za 2009. godinu 20.000

Tehničko-sportske naknade 35.000

Perspektivni tehničari-sportaši 5.000


AKTIVNOST: ZAJEDNICA TEHNIČKE

KULTURE RIJEKA 651.000


Redovna djelatnost 600.000

Izdaci za materijal i usluge 21.000

Zajednički programi Grada Rijeke 30.000


AKTIVNOST: UDRUŽENJA STRUČNIH

OSOBA 19.500


Akademsko politehničko društvo 14.000

Društvo pedagoga tehničke kulture 5.500


AKTIVNOST: UTVRĐIVANJE

ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI 40.000


Program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti 40.000


AKTIVNOST: ORGANIZIRANJE

ZNAČAJNIH NACIONALNIH I 1.160.000

MEĐUNARODNIH PRIREDBI


Prigodne priredbe u gradu Rijeci 330.000

Izložba, informatika, inovac. tehnika 2009.-ZTK 81.000

40. kvarnerska revija amater. filma 2009.

- Kino klub 35.000

Obilježavanje među. »Dana planeta Zemlje«

- INECO 12.000

Dan zaštite ozonskog omotača - INECO 5.000

Gradsko natjecanje Sigurno u prometu - AK

»Rijeka« 12.000

Smotra i natjecanje iz informatike - CTK 15.000

Natje. stude. u proje.i izvo.inovati. nasta.

TK-APOLD 6.000

Riječki turnir u goniometriji - RKS »Galeb« 2.000

Organizacija natjecanja za 2009 - DIR 6.000

Stručni rad u ene. zvanjima - Udru. za raz.

ekologije 6.000

Seminari i predavanja po MO - Udru. za raz.

ekolo. 4.000

Stručni posjet i kviz znanja iz ekologije i

energetike 5.000

Izložba mladih inovatora - Rijeka -IN klub 25.000

Izložba »INOVA« - mladih 2009.- IN klub 10.000

Stručni posjet vjetroelektrani Pag i Šibenik-SRI 4.000

Maketarska izlož. u Rijeci - Maket. klub

»Zeppelin« 4.000

12. Riječki auto slalom - Autoklub Rijeka 6.000

13. Riječki auto slalom - Autoklub Rijeka 10.000

Natjecanje u preciznom letenju - PK

»K. Kvarnera« 6.000

Natjecanje u rally letenju - PK »K. Kvarnera« 5.000

Blank kup Rijeka u jedriličarstvu - JK »Krila K.« 4.000

Stručni posjet pedagoga TK - Društvo pedagoga 4.000

Susret sa autorom - Foto klub »Rijeka« 8.000

Kamera opscura by Borisal Božić - Foto klub

Rijeka 14.000

Kup Jadrana- Radio klub»Rika« 570

Kup natjecanje V.Lenac - SRK »V.Lenac« 1.500

Proslava 40. godišnjice kluba - SRK »V.Lenac« 7.000

Pripremanje i organ. izložbi i natjecanja u Rijeci 31.930


Značajne nacionalne priredbe 520.000

Rijeka i brodomaketarstvo - CTK 40.000

33. RH salon inovacija - INOVA 2009.

- SRinovatora 10.000

RH zrakoplovnih jedriličar. - Jedriličarski klub

»K.K.« 6.000

Aviomiting 2009. - ZTK Rijeka 250.000

Sudjel. na natjec.ronioca na RH razini - KPA

»3. maj« 12.000

Natje. na pod. pliva. pera. i brzi. pli. - KPA

»3. maj« 10.000

3. Jadranski rally - 2009. Oldtimer club 25.000

RH natjecanje za oldtimera za 2009. 5.000

4.otvoreno prvenstvo Rijeke i PGŽ - Padobra.

klub 15.000

Natj. u akrobat.letenju F3 za drugi pokal

- K. samogr. 6.000

Hrvatski radioamaterski kup - Radio klub »Rika« 570

Hrvatski ljetni kup-Radio klub »Rika« 3.500

Sudjelovanje na tuzem. make. natje.

- MK Zeppelin 3.000

Međunarodna godina astronomije - ZTK Rijeka 100.000

Priprema i organizacija natjecanja i izložbi u RH 33.930


Značajne međunarodne priredbe 310.000

XIII.Riječki međunarodni oldtimer auto rally 15.000

XII.Riječki međunarodni oldtimer moto rally 8.000

3. Svjetski padobranski kup - Rijeka 2009. 45.000

Među. natje. brodoma. -Temišvar - UB »Liburno« 7.000

Među. natje. brodoma.- Njemačka - UB

»Liburno« 6.000

10.More, međ.. festival podvo. i nadm. foto.

- Kino kl. 25.000

Sudje. na regatama RU jedrilicama-Modelarski

klub 12.000

Sudjelovanje na izložbi I»NOV - Francuska-SRI 8.000

Sudje. na kongresu mladih inovatora - Celje-IN

klub 4.000

Sudjelovanje inovatora na izložbi Arhimed-SRI 6.000

Sudjelovanje inovatora na izložbi INPEX- SRI 6.500

32.Međun. skup iz elektro., telek. i informa.

- MIPRO 7.000

15. međunarodna riječka regata RU jedrilica

- SCOR 9.000

Međunarodno natjeca. »Otoci u eteru« - RK

Rijeka 4.000

Međuna. radio natje.ALPE ADRIA UHF

- RK »Rika« 4.500

Međuna.radio natje ALPE ADRIA VHF

- RK »Rika« 3.500

Svjetski kup u podvodnoj orijentaciji - Fužine

- KPA 60.000

Alpe - AdriaUHF Contest - RK Rijeka 3.000

Natje. zmajara i parajedriličara - Klub za slobo.

lete. 12.000

Sudjelovanje na inoze. make. natje.- MK

»Zeppelin« 3.000

Među. izložba fotografija za Dane Sv. Vida

- Foto kl. 16.000

Priprema i organizacija izložbi, natjecanja udruga 15.000

Prijevoz aktivnih članova udruga na natje. i

izložbe 30.500


AKTIVNOST: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

I USAVRŠAVANJE GRAĐANA 160.000


Stručno informa. osposobljavanje članova udruga 9.000

Školovanje pilota zrakoplova za vuču jedrilica-JK 10.000

Školovanje mladih jedriličara - JK »Krila. K« 20.000

Školovanje za operatera vitla i osp.sus.-KZSL

»K.K.« 10.000

Teore. priprema kandidata za ško. do dozvole

PPL 8.000

Predavanje za pilote početnike -Pilotski klub 8.000

Tečaj za instruktora ronjenja i trenera - KPA

3. maj 18.000

Školovanje mladih filmaša 30.000

Školovanje mladih astronoma 25.000

Stru. ospo. članova na 11.školi medijske kulture 10.000

Ljetna škola robotike za učitelje TK 2.000

Stručno osposobljavanje mladih ekologa 6.000

Stručno osposobljavanje i usavršavanje 4.000


AKTIVNOST: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI

PROGRAMI 180.000


Časopis »Polaris« - AAD 40.000

»IN« glasnik inovatora -IN klub 20.000

Bilten »Informatika, inovacije, tehnika« - ZTK 20.000

Jabučnjak - DIR 1.000

Urban Jungle - DIR 6.000

Bilten Cybernetica 2000 - Društvo kibernetičara 4.000

Monografija Foto kluba »Rijeka« 30.000

Priručnik za pilote 6.000

Prikupljanje i obrada mater.za monogra.

ZD »Krila K.« 50.000

Knjiga - Primjena elektrolučno ukucanih vijak i

naprava u pripr. spoj. prije zavarivanja - SR inovat. 3.000


AKTIVNOST: INFOMACIJSKI PROGRAMI 10.000

10.000

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=589&mjesto=51000&odluka=205
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr