SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 30. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra, način njegova izvršavanja, opseg zaduživanja i jamstava Grada Bakra, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika Grada Bakra, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Bakra sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima, korisnicima i namjenama.

Plan razvojnih programa sastoji se od razvojnih programa korisnika proračunskih sredstava, a iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za slijedeće tri godine te se ažurira svake godine.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i drugih nekretnina, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Bakra u 2009. godini ne smiju prelaziti utvrđene iznose.

Članak 4.

Sredstva Proračuna za rashode Gradskog vijeća, Gradskog Poglavarstva i upravnih odjela Grada Bakra osiguravaju se po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima kojima je Grad Bakar osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar, ustanovi Gradska knjižnica Bakar te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Članak 5.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim odobrenjima.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku proračunskih sredstava raspoređuje Gradsko poglavarstvo Grada Bakra ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra obvezan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2009. godinu i o načinu i dinamici njihova korištenja.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar obvezni su Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proraču

nom, a u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra izrađuje mjesečne planove svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke Gradskog poglavarstva Grada Bakra, izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik Grada Bakra.

Za provedbu ove Odluke, i to za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna odgovorni su pročelnici upravnih odjela Grada Bakra u okviru svog djelokruga i ovlasti.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra prati izvršenje Proračuna i o tome izvještava Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Članak 8.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Vođenje proračunskog računovodstva iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje sukladno zakonu i zakonskim propisima.

Članak 9.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela, uz oznaku pozicije Proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Članak 11.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna Grada Bakra i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun Grada Bakra vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

Članak 13.

Proračunski korisnici dužni su postupak nabave roba i usluga, te izvođenje radova obavljati sukladno važećim zakonima i zakonskim propisima, a u visini sredstava utvrđenih u Proračunu Grada Bakra.

Članak 14.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se, prema odluci Gradskog poglavarstva Grada Bakra, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 16.

Upravni odjeli Grada Bakra upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Bakra sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u području financija - razdjel 003. glava 00303.

Članak 17.

U Proračunu se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, po propisanim stopama iz posebnih propisa.

Članak 18.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakra utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 19.

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih zakona i zakonskih propisa.

Članak 20.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Gradskom poglavarstvu, sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te ostalih tijela koja se financiraju iz sredstava Proračuna (Vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih i sl.), isplaćivat će se prema posebnim odlukama Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 21.

Za hitne i nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće proračunske pričuve koja je utvrđena u Proračunu u iznosu od 150.000,00 kuna.

O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Gradonačelnik Grada Bakra dužan je jednom mjesečno izvijestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve u proteklom mjesecu.

Članak 22.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze Grada, izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, a potpisuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice i bankovne garancije, primljeni od pravnih osoba kao sred

stvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, koji o istima vodi evidenciju.

Članak 23.

Ako tijekom 2009. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik Grada Bakra može tijekom godine odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije ili drugog nositelja proračunskih sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% proračunskih sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 24.

Grad Bakar se može u 2009. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2009. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Bakra na osnovu donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 25.

Ukupna godišnja obveza Grada Bakra može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 26.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 27.

Proračun se izvršava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Prihodi Proračuna za 2009. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2009. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010. godinu.

O načinu korištenja viškova prihoda ostvarenih u 2008. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 28.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra podnosi Gradskom poglavarstvu polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

Gradsko poglavarstvo je dužno uputiti Gradskom vijeću izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2009. godinu za prvo polugodište do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Gradsko poglavarstvo dužno je dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada u roku od 15 dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Bakra.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07) u cijelom tekstu ove Odluke riječi »Gradsko poglavarstvo« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju »gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 30.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-08-7

Bakar, 10. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Ivana Herceg, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=588&mjesto=51222&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr