SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

123.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04, 39/06 i 63/08) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 122. sjednici 11. prosinca 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog
turizma - Haludovo, Općina Malinska - Dubašnica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u Općini Malinska- Dubašnica, područje Haludovo u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma - Haludovo. Gospodarsko korištenje pored izgradnje, priveza i odveza plovila u luci uključuje i mjesto za iznajmljivanje vodenih skutera na sjevernom dijelu luke (izvan lukobrana) za koje budući ovlaštenik koncesije mora ishoditi koncesijsko odobrenje u Općini Malinska - Dubašnica.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, kopneni dio se nalazi na k.č. 330/10, 330/12, 330/14, 330/15 3354/1 sve u k.o. Bogović, upisane kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama pri Općinskom sudu u Krku.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 14.702 m2, od čega 1.947 m2 kopnenog i 12 755 m2 morskog dijela, te je omeđena poligonom točaka koje su prikazane u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

br.

Y

X

1

5463127,31

4999077,79

2

5463137,66

4999077,12

3

5463146,44

4999045,91

4

5463132,29

4999044,83

5

5463132,92

4999028,97

6

5463133,46

4998998,11

7

5463146,43

4998996,25

8

5463145,70

4998968,41

9

5463146,66

4998956,61

10

5463143,27

4998944,52

11

5463146,03

4998934,61

 

12

5463143,74

4998934,96

13

5463132,35

4998936,66

14

5463099,20

4998871,04

15

5463038,27

4998885,74

16

5463054,18

4998993,19

17

5463106,10

4999077,79

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1:1000 izrađen od »Geodetskog zavoda Rijeka« d.o.o.

Grafički prikaz iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 73.510,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 100/04 i 141/06);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. idejno rješenje izrađeno sukladno detaljnom planu uređenja prostora;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. rekapitulacijski list;

7. svu dokumentaciju u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave javnog prikupljanja ponuda u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Pisarnica, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - koncesija luka Haludovo u Općini Malinska- Dubašnica - ne otvarati«.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Pisarnicu. Ponudu dostaviti i u elektronskom obliku.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/ 08) prema sljedećim kriterijima:

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske

naknade 20%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske

naknade 20%

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

- broj planiranih radnih mjesta 15%

- iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru

ukupnih investicija) 5%

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije, uvjerenje o namjeni zemljišta, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti i rekapitulacijski list, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/37

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-04

Rijeka, 11. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr