SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ opći prihodi i primici proračuna 8.692.479,00 kn

b/ ostali prihodi za posebne namjene

(kom. doprinos i ost. namjenski

prihodi) 4.000.000,00 kn

c/ ostale pomoći (države, županije,

gradova i općina) 16.620.000,00 kn


UKUPNO: 29.312.479,00 kn

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A.1. VODOOPSKRBA 3.260.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2009. godini predviđena je izrada vodoopskrbnog plana. Potrebno je izdvojiti sredstva za kamate i bankarske troškove dobivenog zajma Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), dok će se radovi izvoditi na sljedećim građevinama:

- Vodosprema VS Lisina s prilaznim putem

- Opskrbni vodovod naselja Rupa

- Opskrbni vodovod naselja Andretići i rekonstrukcija vodospreme Orjak

- Opskrbni vodovod naselja Mune

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Mihotići - Frančići

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Osojnaki - Trtni

A.2. KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

A.3. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-CESTE 6.000.000,00 kn

A.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

5.500.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju prilazne ceste u radnu zonu RZ-2, ceste za sportsko-školsku dvoranu, ceste u zdravstvenom centru, ceste Milana Frlana - 43. Istarske divizije, ceste u radnoj zoni RZ-10 Permani, te ceste Put Puhari unutar Stambene zone DPU-7 Puhari. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

A.3.2. Sufinanciranje (HC - ŽUC) 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

A.4. OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 1.150.000,00 kn

A.4.1. Izgradnja nogostupa. 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naselju Jurdani.

A.4.2. Autobusni terminal Permani. 0,00 kn

A.4.3. Parkirališta. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u Pešćinici (Jušići) te za izradu projektne dokumentacije dijela parkirališta u ulici Milana Frlana.

A.4.4. Autobusna stajališta 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

A.4.5. Centar Matulja 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

A.5. OSTALA INFRASTUKTURA 17.902.479,00 kn

A.5.1. Igrališta 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Brcima, neposredno uz budući dom, dok će se uz rukometno igralište Rupnjak (Jušići) postaviti oprema za dječja igrališta.

A.5.2. Proširenja groblja 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

A.5.3. Proširenje i interpolacija javne rasvjete

100.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

A. 5.4. Školska-sportska dvorana 7.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije, te infrastrukturu školske-sportske dvorane.

A.5.5. Poticajna stanogradnja 200.000,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2009. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.

A.5.6. GIS - Geografski informacijski sustav

50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

A.5.7. Otkup zemljišta 2.352.479,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

A.5.8. Prostorije za MO Brce 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

A.5.9. Zdravstveni centar 7.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju objekta centra primarne zdravstvene zaštite.

Članak 3.

Ovaj Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/6

Ur. broj: 2156-04-08-39

Matulji, 2. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=587&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr