SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2009. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ opći prihodi i primici proračuna 5.505.000,00 kn

b/ ostali prihodi za posebne namjene

(komunalna naknada) 2.600.000,00 kn

c/ ostale pomoći (županije) 65.000,00 kn


UKUPNO: 8.170.000,00 kn

Članak 2.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

200.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Matulji (Popovići), Rukavac te naselju Lipa.

A.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 600.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada, za što postoji poseban plan održavanja.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavanju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu U 2009. godini moguća je manja korekcija rasporeda prema zahtjevima mjesnih odbora.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.290.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

400.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2008. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2008. godine uređena je površina Kalić u Rukavcu koja postaje novom površinom održavanja, a nakon uređenja zelenih površina iz programa održavanja za 2009 godinu one također postaju predmetom održavanja.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 70.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

500.000,00 kn

U 2009. godini predviđena je uređenje stepeništa Bregi- Brnčići, drvoreda uz crkvu u naselju Lipa, te površina Živica (kraj vodospreme) u Matuljima i dijela površine uz Terminal Permani.

A.3.4. DEKORACIJA 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 20.000,00 kn

Sredstva su predviđena za održavanje sata na zgradi Općine, te dovođenje u funkciju postojeća dva zvona za potrebe zvučne signalizacije oznake sata te dijelove sata.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

100.000,00 kn

Predviđeni su manji građevinski radovi na javnim cisternama u naseljima Žejane, Mune i Rukavac.

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA

50.000,00 kn

Planira se nabavka novih parkovnih klupa i oglasnih tabli, te popravak i održavanje starih.

A.3.8. HITNE INTERVENCIJE 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A.4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

5.080.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 4.000.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2009. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

U 2009. godini planira se pojačano održavanje ceste Gajina-Rukavac (tzv. Lisinske ceste).

Planira se i pojačano održavanje potpornih zidova koji su derutnom stanju kao posljedica sve češćeg pojačanog opterećenja. Planira se i pojačano postavljenje zaštitnih odbojnika na kritičnim mjestima.

Dio pometanja rizle, košnja trave i krčenja šiblja planira se ugovoriti s udrugama s našeg područja, potaknuto njihovom inicijativom.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA 50.000,00 kn

U 2009. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica, te temeljitije uređenje dotrajalih autobusnih čekaonica.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

30.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.000.000,00 kn

U 2009. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji i to sljedećih: Matulji - Živica, Put Rubeševo, Kućeli (Solinica), Perčići (Rukavac), Veli Brgud, te neasfaltiranih nerazvrstanih cesta u Žejanama i Munama.

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 50.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA

50.000,00 kn

Tijekom 2009. god. planira se sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih.

A.6. JAVNA RASVJETA 950.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 700.000,00 kn.

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 250.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/6

Ur. broj: 2156-04-08-38

Matulji, 2. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=587&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr