SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 18/ 03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 2. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa (u nastavku Plan).

Nositelj izrade Plana je Poglavarstvo Općine Matulji. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravni osnov za izradu Plana je Prostorni plan uređenja Općine Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 36/08), Detaljni plan uređenja groblja Rupa (»Službene novine PGŽ« broj 20/02) i članci 2. i 16. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Prostornim planom uređenja Općine Matulja zacrtane su nove granice groblja u Rupi uzrokovane izvedenim prometnim rješenjem dijela autoputa Rijeka - Rupa i novim prometnim rješenjem spajanja Rupe i Pasjaka. Ova rješenja promijenila su granice groblja Rupa, smanjile površinu groblja Rupa, promijenjen je pristup groblju, promijenio se je položaj parkirališta, prekinuti su neki pristupni putevi i sl. Granice planiranog groblja i površina groblja iako smanjeni dostatni su za prihvat umrlih u odnosu na planirano stanovništvo, koje gravitira groblju, kao i mogućnost preselenja dijela umrlih s groblja u Jelšanama. Nivelacione kote Plana groblja trebat će prilagoditi izvedenom stanju dijela cesta i pristupnih puteva.

Članak 4.

Obuhvat Plana

Planom će se obuhvatiti zona obuhvata zacrtana Prostornim planom uređenja Općine Matulji cca 2,5 ha.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

U obuhvatu Plana postojeće stanje je ostalo nepromijenjeno, jer nije bilo nikakvih radova na terenu, sadržaj je određen člankom 16 Programa mjera (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06) i vlasnički odnosi su ostali nepromijenjeni.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Ciljevi i programska polazišta Plana su usklađenje postojećeg Detaljnog plana uređenja groblja Rupa (»Službene novine PGŽ« broj 20/02) s Prostornim planom uređenja Općine Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 36/08).

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarske podloge Plana

Geodetska podloga za izradu Plana je postojeći topografsko-katastarski plan na kojem je izrađen Detaljni plan uređenja groblja Rupa u mjerilu 1:1000 i 1:500.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Utvrđuje se popis tijela, koje u roku od 30 dana moraju dati podatke, planske smjernice i propisane dokumente i zahtjeve za Plan iz područja svog djelokruga rada:

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u Opatiji

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje u Rijeci

- Javno poduzeće Komunalac iz Opatije

- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Opatija

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka

- Hrvatske autoceste

- Hrvatski telekom i

- Hrvatska uprava za ceste

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

- izrada Nacrta plana je I. tromjesječje 2009. godine

- izrada prijedloga Plana je II. tromjesječje 2009. godine

- i zrada konačnog prijedloga plana i donošenje je III. tromjesječje 2009. godine.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme trajanja izrade Izmjene i dopune Dpu-a groblja Rupa nema pravnog osnova za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola na području zahvata Plana.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2008. godinu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/07-01/7

Ur. broj: 2156-04-08-6

Matulji, 2. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Ing. Mario Ćiković, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=587&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr