SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 36. sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/ 08 i 29/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.300.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 9.500,00 kn

- prijenos sredstava komunalnog

doprinosa 1.230.299,60 kn

- Proračun Grada Kastva za 2008. 7.145.600,40 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge,

povrata zajmova i kamata (komunalna

društva), kapitalna 3.611.915,00 kn

pomoć Fonda za zaštitu okoliša


ukupno 16.297.315,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.757.400,00 kn

. Izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br. 1) u površini od 1100,00 m2, u iznosu od 810.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz Proračuna Grada 114.500,04 kuna, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 473.190,00 kn te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 222.309,96 kuna.

. Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 122.000,00 kn

Kastav, parkiralište Stari put, postava ograde u dužini 40,00 m

NN Ćikovići, uređenje pješačke staze u dužini od 40,00 m

Šporova jama - Banov križ: izgradnja kamenog ogradnog zida u dužini od 60,00 m

Spinčići, uređenje pješačke staze od k.br. 158 do 153/2 u dužini od 60,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn, iz Proračuna Grada u iznosu od 12.500,00 kn, te iz koncesija u iznosu od 9.500,00 kn.

. Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Financira se iz Proračuna Grada.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 123 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada.

. Izgradnja nogostupa Ćikovići - Rubeši, I. faza u dužini od 102 m (jednostrano) u iznosu od 390.400,00 kn.

Financira se 90.400,00 kuna iz Proračuna, te iz prenesenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 300.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 1.205.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.652.400,04 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 9.500,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 573.190,00 kuna, te iz prenesenih sredstava komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina 522.309,96 kuna.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . 7.898.000,00 kn

. Dovršetak izgradnje dionice ceste Jurčići - Jurjenići (233) u dužini od 536,30 m', odvojka za komunalnom infrastrukturom naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom infrastrukturom, u iznosu od 5.520.000,00 kn, te otplate glavnice primljenog zajma u iznosu od 620.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.« u iznosu od 5.520.000,00 kn financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.919.360,36 kuna, iz komunalnog doprinosa 2.892.650,00 kn, te iz prenesenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 707.989,64 kuna, a otplata glavnice zajma iz Proračuna Grada.

. Otkup dijela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - Belići - Ulaz u sportsku zonu u iznosu od 782.000,00 kuna

Financira se iz Proračuna Grada.

. Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 488.000,00 kn

- Ulica Draga u površini 450 m2

- Jurčićeva ulica u površini 1670 m2

- Tuhtani - odvojak od kbr. 34 - 23 u površini od 163,00 m2

- Donji Turki:

- od garaže do k.br. 6/4

- od k.br. 6/4 do 6/6

- od k.br. 6/4 do 6/3

- od k.br. 6/1 do 6/5

- od k.br. 5/2 do 5/4 u ukupnoj površini 1.820,00 m2

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 350.000,00 kuna i Proračuna Grada u iznosu od 138.000,00 kuna.

. Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 488.000,00 kn

- Trinajstići od kbr. 85 - 98 u površini od 1025,00 m2

- Spinčići kod k.br. 138a - 145, 146, 155, 155a u površini od 1.115,00 m2

- Tuhtani - odvojak od k.br. 34 - 23 u površini od 440,00 m2

- Jardasi kod k.br 40, 41, 42 u površini od 440,00 m2

- Cesta Turki - Jelovičani - Jelušići u površini od 1.510,00 m2

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 350.000,00 kuna i Proračuna Grada u iznosu od 138.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz Proračuna Grada u iznosu od 3.597.360,36 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.592.650,00 kuna, te iz prenesenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 707.989,64 kuna.

3. Javna rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.000,00 kn

. Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti u iznosu od 30.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

. Proširenje javne rasvjete u iznosu od 244.000,00 kn

Ulica Draga (5 rasvjetnih tijela)

Jurčićeva ulica (7 rasvjetnih tijela)

Brozovo (1 rasvjetno tijelo)

Spinčići (1 rasvjetno tijelo)

Trinajstići (1 rasvjetno tijelo)

Financira se iz Proračuna u iznosu od 109.840,00 kuna, te iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 134.160,00 kuna.

Iz Proračuna Grada javna rasvjeta se financira u iznosu od 139.840,00 kuna, a iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 134.160,00 kuna.

4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106.000,00 kn

. Nastavak izgradnje gradskog groblja Kastav sa infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem u iznosu od 1.106.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

5. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054.175,00 kn

. Razvoj vodoopskrbe prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 1.054.175,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz prihoda iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.860,00 kn

. Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 128.860,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

. Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 255.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova u iznosu od 383.860,00 kuna.

7. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.607.880,00 kn

. Tekuće pomoći općini Viškovo za odlaganje otpada u iznosu od 61.100,00 kuna

Financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

. Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 923.780,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

. Sanacija odlagališta u iznosu od 623.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata, te od kapi

talne pomoći od izvanproračunskog fonda - Fond za zaštitu okoliša.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, iz kamata na oročena sredstva te od kapitalne pomoći od izvanproračunskog fonda - Fond za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 1.607.880,00 kuna.

8. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.000,00 kn

. Nabava autobusa u iznosu od 616.000,00 kuna

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 566.000,00 kuna te Proračuna Grada u iznosu od 50.000,00 kuna.

9. Izgradnja radne zone Žegoti . . . . . . . . 600.000,00 kn

. Rekonstrukcija križanja - ulaz u radnu zonu Žegoti u dužini od 300,00 m, sufinanciranje u iznosu od 600.000,00 kn

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada.«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-4

Kastav, 11. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr