SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/ 07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Omišalj za 2009. godinu

Ove Smjernice donose se radi ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Njima se unapređuje organizacija i razvija sustav zaštite i spašavanja na području općine Omišalj.

U tu svrhu, u Proračunu Općine Omišalj za 2009. godinu treba osigurati odgovarajuća sredstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo, udruge i dr. (sastavni dio ovih Smjernica je izvadak iz Proračuna za 2009. godinu u kojem su navedene pozicije sa sredstvima za ove namjene, koji se ne objavljuje).

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja koje je općinski načelnik imenovao sukladno ranije važećem Zakonu, preimenuje se u Stožer zaštite i spašavanja.

Općinski načelnik će u roku od 15 dana od imenovanja donijeti plan pozivanja članova Stožera.

2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općina Omišalj nema organiziranih snaga civilne zaštite. Tijekom 2009. godine izvidjeti mogućnost organiziranja postrojbi opće namjene na volonterskoj osnovi.

3. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, prema članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju izrađuje nacrt procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i nacrt plana zaštite i spašavanja za područje općine.

Međutim, izrada će se sukladno članku 29.b Zakona povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi za stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja. Ovlaštena pravna osoba dužna ih je izraditi prema Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08).

4. ZAŠTITA OKOLIŠA

Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša predložit će Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša za Općinu Omišalj. Nacrt plana izradila je ovlaštena organizacija.

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) Općina Omišalj će povjeriti ovlaštenoj organizaciji izradu Izvješća o stanju okoliša za Općinu Omišalj.

5. ZAŠTITA OD POŽARA

I Općina Omišalj, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavaju Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

S tim u vezi, Općinsko vijeće je na sjednici 27. srpnja 2006. godine donijelo Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Tim planom uređuje se sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.

U 2009. godini nastaviti s ažuriranjem Plana.

Uoči turističke sezone izvršiti pripreme i donijeti planove i druge akte sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske.

6. VATROGASTVO

Općina Omišalj će i u Proračunu za 2009. godinu osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, kao i redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasne zajednice. Kako DVD Njivice okuplja veliki broj mladih, Općina će financirati i pripreme za mlade.

Nastaviti s preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnju u ljetnoj sezoni i dr.

U 2009. godini Općina će sufinancirati nabavu specijalnog vozila za prelazak Krčkog mosta u slučaju orkanskog vjetra, kojim bi se i pri nepovoljnim vremenskim uvjetima mogle prevoziti trudnice, stradale, bolesne i nemoćne osobe mostom na kopno. Vozilo će se povjeriti DVD-u Njivice.

7. SKLONIŠTA

Upravni odjel Općine Omišalj utvrdit će stanje skloništa, način njihovog upravljanja i korištenja.

8. SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE

Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana; uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da razmotri stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje građana na području općine i predloži odgovarajuće mjere.

9. INFORMIRANJE I EDUKACIJA STANOVNIKA

Stožer zaštite i spašavanja, kontinuirano će surađivati s tvrtkama koje mogu izazvati akcidentne situacije (DINA Petrokemija, JANAF, Zračna luka »Rijeka« i dr.).

U dogovoru s tim tvrtkama informirati stanovnike općine Omišalj o potencijalnim opasnostima i načinu

postupanja u slučaju istih (informiranje lecima, održavanjem predavanja, okruglog stola, vježbi i dr.).

U Područnoj osnovnoj školi u Omišlju i dječjim vrtićima u Omišlju i Njivicama provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentnih situacija te o postupku koji treba u tom slučaju poduzeti.

10. ORGANI, ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj

Lučka kapetanija - Ispostava Omišalj će i u 2009. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom. U suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i dr., intervenirat će u slučaju nesreće na moru, zagađenja i sl.

Nabavkom specijalnog plovila, Lučka kapetanija bit će još efikasnija.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Hitna medicinska pomoć

I u narednom razdoblju na području općine Omišalj djelovat će ambulanta Doma zdravlja Krk u Omišlju, ugovorna ordinacija opće medicine te ustanova medicine rada. Nastaviti s pružanjem zdravstvene zaštite u dosadašnjem obliku.

Produžiti ugovor s Domom zdravlja i Turističkom zajednicom općine »Njivice-Omišalj« o radu turističke ambulante, u Omišlju tijekom vikenda, a u Njivicama za vrijeme cijele turističke sezone.

Produžiti ugovor s Domom zdravlja o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći, što je iznad propisanog standarda.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temljem zakona.

Tijekom 2009. ova bi organizacija trebala organizirati osposobljavanje građana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadataka u slučaju velikih nesreća, epidemija i sl. Za to je potrebno kvalitetno opremiti ekipe kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Na području Općine Omišalj predstoji daljnji razvoj industrije, posebno u okviru Dine Petrokemije.

Nastavnom zavodu ili drugoj odgovarajućoj organizaciji povjeriti planiranje i provođenje cjelovitog sustava za praćenje stanja svih sastavnica okoliša na području općine Omišalj.

Zavod za javno zdravstvo nastavit će s nadzorom nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do isteka ugovora.

Zimska služba

Poslove zimske službe Općina Omišalj ima ugovorene u okviru poslova na održavanju nerazvrstanih cesta. Sukladno ugovorenim uvjetima obavljat će se poslovi zimske službe (dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju cesta).

Veterinarska služba

Veterinarska služba iz Rijeke ili druga ovlaštena organizacija će obavljati poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS).

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Ovlaštenoj organizaciji povjerit će se poslovi obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno zaključenom ugovoru.

Ostale pravne osobe i obrti

Na području općine Omišalj djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati (GP Mikić, Tehnoval i dr.).

11. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

Nastavit će i u 2009. godini obavljati utvrđene poslove zaštite i spašavanja.

Športsko-ribolovno društvo »Zubatac« i Ronilački klub Njivice

Ove udruge provodit će ekološke akcije čišćenja podmorja u Omišlju i Njivicama.

Lovačko društvo »Šljuka«

Ova udruga nastavit će s čišćenjem šumskih puteva.

Klasa: 351-02/06-01/5

Ur. broj: 2142-06-08-01-10

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr