SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju

. osnovnom školstvu

. srednjem i visokom obrazovanju

. kulturi

. športu

. informiranju

. slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu

. kapitalnom ulaganju u objekte društvenog standarda

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu.

Članak 3.

U 2009. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe Centra za kulturu Općine Omišalj - ustanove u kulturi.

6. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

7. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

8. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

9. Programe ulaganja u objekte društvenog standarda.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtjeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2009. godinu


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


1.1. Redovita aktivnost Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« 1.500.000,00

1.2. Oprema i didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama 20.000,00

1.3. Odgojno obrazovni rad na terenu - izleti 15.000,00

1.4. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića (pričuva) 40.000,00

1.5. Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića 150.000,00

1.6. Otkup zemljišta za DV u Omišlju 100.000,00


UKUPNO: 1.825.000,002.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


2.1. O.Š. Izborna nastava iz informatike i talijanskog 105.000,00

2.2. O.Š. Participacija u troškovima voditelja škole 11.000,00

2.3. O.Š. Tekuće donacije Osnovnoj školi 50.000,00

2.4. O.Š. Vannastavne aktivnosti u Osnovnoj školi 35.000,00

2.5. O.Š. ŠS klub Frankopan Omišalj 35.000,00

2.6. O.Š. »Mići čekavčići« - njegovanje tradicijske baštine 10.000,00

2.7. O.Š. Stručni suradnik za etničke manjine 76.000,00

2.8. Glazbena škola »Mirković« - Malinska (sufinanciranje) 8.000,00

2.9. Programi učenika osnovnoškolskog uzrasta - izvan škole 10.000,00

2.10. Radionica i brošura za mlade - Udruga »Mali i veliki« 10.000,00


UKUPNO: 350.000,003.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


3.1. Stipendiranje učenika srednjih škola 65.000,00

3.2. Stipendiranje studenata 155.000,00

3.3. Tekuće donacije Srednjoj školi »Hrvatski kralj Zvonimir« - Krk 15.000,00

3.4. Izvannastavni programi za učenike srednjih škola 15.000,00


U k u p n o: 250.000,004.0. KULTURA


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 140.000,00

4.2. Karneval. udruga »Omišjanski Babani« 20.000,00

4.3. Karnevalska udruga »Babani« - Omišalj 15.000,00

4.4. Ritmika i moderni ples pri KUU-a »Dubašnica« 20.000,00

4.5. Folklorno društvo »Njivice«- redovna djelatnost 30.000,00

4.6. Udruga »a IPAK« - redovna djelatnost 30.000,00

4.7. Udruga sopaca otoka Krka 4.000,00

4.8. Spomenička baština - konzervatorski i arheološki radovi 150.000,00

4.9. Spomenička baština - etnološka baština 150.000,00

4.10. Spomenička baština - usluge nadzora 6.500,00

4.11. Omišalj u kršćanstvu prvih XIII st. - studija, prof. Nino Novak 14.500,00

4.12. Ostali programi u kulturi 20.000,00


UKUPNO: 600.000,005.0. KNJIŽNICA »VID OMIŠLJANIN«


5.1. Intelekt. Usluge (honorar) voditeljice knjižnice 54.000,00

5.2. Nabavka novih knjiga 28.000,00

5.3. Periodika - časopisi 3.000,00

5.4. »Čitanjem do nagrada« 5.000,00

5.5. Programi kreativne radionice pri knjižnici 10.000,00


UKUPNO: 100.000,006.0. CENTAR ZA KULTURU


6.1. Administrativni troškovi 150.000,00

6.2. Funkcionalni troškovi 850.000,00


UKUPNO: 1.000.000,007.0. INFORMIRANJE


7.1. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00

7.2. Bežični Internet i izrada općinskih WEB stranica 90.000,00

7.3. »GLASNIK« - općinsko glasilo 190.000,00

7.4. Oglašavanje putem info-panoa i signalizacije 32.000,00

7.5. Kanal RI - ugovorne obveze 37.000,00

7.6. Novi list - Otočni Novi list - ugovorne obveze 20.000,00

7.7. 0stali izdaci za informiranje 13.000,00


UKUPNO: 400.000,008.0. ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA


8.1. Nogometni klub »OŠK« - Omišalj 240.000,00

8.2. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 240.000,00

8.3. Veslački klub »Glagoljaš« - Omišalj 180.000,00

8.4. Boćarski klub »Trstena«- Njivice 80.500,00

8.5. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 74.000,00

8.6. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 40.000,00

8.7. SRD « Zubatac« - Omišalj 25.000,00

8.8. Malonogometni klub »Njivice« 16.000,00

8.9. Ronilački klub »Njivice« 16.000,00

8.10. Šahovski klub »Kijac« - Njivice 16.000,00

8.11. Nogometni klub »Krk« - Krk - Škola nogometa 15.000,00

8.12. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 15.000,00

8.13. Boćarski klub »Omišalj« - Omišalj 15.000,00

8.14. Konjički klub »Njivice« 10.000,00

8.15.JK »Flumen« - OM regata krstaša 5.000,00

8.16. Planinarsko društvo »Obzova« - Krk 5.000,00

8.17. Streljački klub »Bodulka« 3.000,00

8.18. Savez školskih sportskih društava PGŽ 3.000,00

8.19. DVD »Njivice« - aktivnosti podmlatka 25.000,00

8.20.« BIG OM« - big game fishing 50.000,00

8.21. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport . natjecanja 20.000,00

8.22. »Sportaš otoka Krka« 14.000,00

8.23. »Basket tour« - natjecanje u uličnoj košarci 5.500,00

8.24. Sportska dvorana - najam 140.000,00

8.25. Investicije u športsku opremu 45.000,00

8.26. Investicije u športske objekte 40.000,00

8.27. Ostali programi u športu i tehničkoj kulturi 12.000,00


UKUPNO: 1.350.000,009.0. UDRUGE GRAĐANA I GRAĐANSKE INICIJATIVE


9.1. Društvo za poljepšavanje Omišlja 110.000,00

9.2. Udruga »Obitelj za mlade« 33.000,00

9.3. Županijska udruga za zaštitu životinja « Felix« - Krk 17.000,00

9.4. Klub mladih Omišalj 20.000,00

9.5. Udruga prijateljstva »Omišalj - Taglio di Po« 13.000,00

9.6. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka 5.000,00

9.7. Podružnica antifašista Omišalj 10.000,00

9.8. UDVDR - Ogranak Omišalj - Klub DINA 12.000,00

9.9. UVDRO Otok Krk 9.000,00

9.10. UHDDR- Otok Krk 9.000,00

9.11. Udruga branitelja specijalne policije »Ajkule« 15.000,00

9.12. LD Orebica - LJ »ŠLJUKA« 5.000,00

9.13. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika - Rijeka 2.000,00


UKUPNO: 260.000,0010.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA

10.1. Troškovi uređenja i održavanja 80.000,00

10.2. Opremanje 85.000,00


UKUPNO: 165.000,00


UKUPNO SVEGA: (1.0. - 10.0.) 6.300.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr