SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom i dugovima Općine, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i predsjednika Općinskog poglavarstva te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka Općine Omišalj prema pozicijama i organizacijskoj, lokacijskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Rashodi i izdatci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskom korisniku koji je u posebnom djelu Proračuna određen za nositelja sredstava u posebnoj glavi po pojedinim pozicijama.

Proračunski korisnik smije proračunska sredstva koristiti za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu.

Članak 5.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Općine Omišalj obvezan je izvijestiti korisnika Proračuna i korisnike Programa o odobrenim sredstvima.

Proračunski korisnik - ustanova, čiji je osnivač Općina Omišalj primjenjuje računovodstveni sustav za Proračun.

Članak 6.

Korisnik Proračuna i korisnici Programa ne mogu preuzimati obveze na temelju proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Korisnik Proračuna i korisnici Programa obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Članak 7.

Upravni odjel Općine Omišalj ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Programa, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici Programa su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

III. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 8.

Isplata sredstava korisnicima Programa vrši se doznakom na žiro-račun korisnika Programa, dok se isplata sredstava ustanovama čiji je osnivač Grad Krk, a koje sufinancira Općina Omišalj, vrši doznakom na žiro-račun Grada Krka.

Isplata sredstava korisniku Proračuna izvršavat će se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 od 25. veljače 2005.).

Isplata sredstava korisnicima Programa izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 9.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku Programa, donosi Općinsko poglavarstvo ili Predsjednik Općinskog poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka vrši se doznakom na žiro-račun korisnika Programa.

Članak 10.

Svaka isplata iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 11.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje kalkulativnu osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu, te dužnosnika.

Članak 12.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sredstva za rad nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 13.

Naknade troškova za rad članovima vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 14.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu.

IV. PRORAČUNSKA PRIČUVA

Članak 15.

U Proračunu su utvrđena sredstva za Proračunsku pričuvu u iznosu od 70.000,00 kuna.

O sredstvima Proračunske pričuve do pojedinačnog iznosa od 5.000,00 kuna odlučuje Predsjednik Općinskog poglavarstva.

O sredstvima Proračunske pričuve iznad pojedinačnog iznosa iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 16.

Predsjednik Općinskog poglavarstva je obvezan polugodišnje izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske pričuve.

Sredstva Proračunske pričuve mogu se, osim za hitne i nepredviđene izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi.

V. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 17.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

VI. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 18.

Prihodi što ih Upravni odjel ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, koje ostvaruje javna ustanova koje je osnivač Općina, ustupaju se toj ustanovi.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun odnosno na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Članak 19.

Upravni odjel odgovoran za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezan je prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 20.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1.ovoga članka donosi Upravni odjel.

Članak 21.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini, osim onih koje proračunski korisnik ostvari vlastitom djelatnošću, prenose se u proračun za tekuću godinu.

Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se financijski plan proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik - primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 3. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 22.

Korisnik Proračuna dužan je i odgovoran da postupak nabave roba i usluga obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 23.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna Općinsko poglavarstvo predložit će Općinskom vijeću da donese Izmjene i dopune Proračuna.

Poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika Upravnog odjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Općinski načelnik odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom djelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Članak 24.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2009. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2009. godini rashodi su Proračuna za 2009. godinu neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 25.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2009. godine.

IX. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 26.

Poglavarstvo upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine, sukladno općim aktima Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja Upravnog odjela.

X. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 27.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašteno je Općinsko poglavarstvo.

Članak 28.

Općina se u 2009. godini može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) sukladno pozitivnim propisima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i javna ustanova čiji je osnivač Općina, može se zadužiti samo uz suglasnost Općine, sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Trgovačka društva čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednk
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr