SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08), članak 1. mijenja se i glasi:


POZ. NAZIV KN


GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 750.000,00


GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 750.000,00


90.02 - projektna dokumentacija ukupno: 120.000,00

90.01 - otkup zemljišta ukupno: 630.000,00


1. Izgradnja spojne ceste poslovna zona Pušća- 400.000,00

Bjanižov


- otkup zemljišta: preostali otkup zemljišta po projektu

ceste (nastavak iz 2007. godine - sveukupno 400.000,00

1.500.000,00 kn, isplata se vrši po 20 EUR/m2)


2. Izgradnja ceste od hotela Delfin do naselja 50.000,00

Bjanižov sa priključcima Martinj i Večja


- projektna dokumentacija: izrađen idejni projekat za 50.000,00

ishođenje lokacijske dozvole za cestu ukupne dužine

2,0 km+ 500 m priključci, preostalo završiti parcelacioni

elaborat (50.000,00) prije ishođenja građevne dozvole


3. projekti i parcelacioni elaborati za ceste 70.000,00 70.000,00


- završetak izrade projekta rekonstrukcije Jadranske ul. u

Omišlju (60.000,00)

- završetak izrade parcelacionog elaborata obilaznice

Njivica (40.000,00 kn)

- izrada parcelacionog elaborata rekonstrukcije ceste križ-riva 30.000,00


4. otkup zemljišta za manje rekonstrukcije cesta 230.000,00 230.000,00


- otkup zemljišta za izvedeno proširenje ulice Lokvica - Ilijić T.,

Albaneže, Veljačić,

- otkup za parkiralište uz cestu krž-riva

- završetak otkupa za nogostupe u Ul. K. Tomislava)

- otkup zemljišta za formiranje parcele za izgradnju vrtića


125.06 GRADNJA JAVNIH POVRŠINA 100.000,00

LUKOBRAN NJIVICE - izrada glavnog projekta 100.000,00


146 TRŽNICA OMIŠALJ 100.000,00


izrada projekta 100.000,00


GRADNJA JAVNE RASVJETE 375.000,00


126.1 PROJEKTI (projekti za izgradnju javne rasvjete) 30.000,00


126 GRADNJA 345.000,00


- izgradnja javne rasvjete u ulici Stran (zračna mreža) od 120.000,00

hotela Delfin do vile Jadranka

- odvojak ulice Brgučena 25.000,00

- pješačka staza od ul Stražbica do Trga A. Starčevića (uz 90.000,00

oborinsku odvodnju)

- spojni put ulice Gromačine sa ul. Japlenički put 40.000,00

- spojna staza K. Tomislava sa I. Zajca kod bus stanice 30.000,00

- Ribarska obala-od hotela Jadran do Plave terase 40.000,00


PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU 4.355.000,00


137 PROSTORNI PLANOVI 1.255.000,00


- Izmjena i dopuna Prostornog plana, ukupno 240.000,00

197.469,20 kn (preostaje za isplatu 41.000) + 250.000

- DPU Pesja, izrađen plan, potrebno ishoditi suglasnosti 5.000,00

Ministarstva

- 2. izmjena DPUservisno-uslužne zone Pušća, ukupno 50.000,00

82.960,0

- izrada elaborata opravdanosti za izradu studije uticaja 10.000,00

na okoliš za plažu ispod crikve u Njivicama, ukupno

21.960,00

- izrada DPU Mulic, ukupno 106.000,00 40.000,00

- UPU Njivice 140.000,00

- prometno rješenje za UPU Njivice 60.000,00

- geodetska podloga za izradu UPU Njivice 270.000,00

- usklađenje DPU-a centar Omišlja sa Uredbom, ukupno 5.000,00

75.030,00

- izrada UPU Dina i UPU Omišalj - financirat će Dina 235.000,00

prema posebnom Sporazumu

- geodetska podloga za UPU Omišalj i UPU Štalice 130.000,00

- prometno rješenje za UPU Omišalj i UPU Štalice 70.000,00


135.1 KATASTARSKA IZMJERA 3.100.000,00


Ukupna vrijednost geodetskih radova iznosi 3.100.000,00

13.041.800,00 kn. 40%, odnosno 5.216.720,00 kn financira

Općina Omišalj. Kroz 2007., 2008, i 2009. godinu


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU 1.045.000,00

PITKOM VODOM


124, VODOOPSKRBNI PLAN 1.045.000,00


124.1


Sredstva se odnose na financiranje kapitalnog projekta 1.045.000,00

vodoopskrbe otoka Krka, od čega se na Općinu Omišalj odnosi

investicija dovođenja vode s kopna


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I 305.000,00

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


IZGRADNJA


125.1 25.000,00


Izgradnja kanalizacije u staroj jezgri Omišlja (proširenje 25.000,00

mreže kod objekata u izgradnji)


125.02 PROJEKTI 280.000,00


- Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Omišlja i Njivica 22.000,00

- sufinanciranje izrade idejnog projekta uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda za Omišalj i Njivice (ukupna obaveza 69.000,00)

plaćeno u 2007. 47.265,00

- glavni projekt dijela mreže Rosulje, Općina 126.000,00 11.000,00

plaćeno u 2007. 115.000

- idejni projekt kanalizacije naselja Omišalj za ishođenje 64.000,00

lokacijske dozvole, Općina 115.500, plaćeno 51.800

- sufinanciranje izrade studije izvodljivosti projekata 150.000,00

izgradnje građevina i uređaja sustava za pročišćavanje i odvodnju

otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka

- vodni doprinos za projekt obalnog kolektora naselja 33.000,00

Omišalj


124.2 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA DEPONIJ 200.000,00

TRESKAVAC


Sredstva uključuju financiranje sanacije i uređenja 200.000,00

deponija Treskavac prema izrađenoj studiji Ekološki zasnovan sustav

zbrinjavanja otpada otoka Krka. Financiranje će se vršiti do 2015. godine.


GROBLJE 306.000,00


130.1 - projektna dokumentacija: izrada glavnog projekta 150.000,00

izgradnje mrtvačnice za ishođenje građevinske dozvole


130.2 - troškovi elektroenergetske suglasnosti 116.000,00


130.3 - izgradnja: gradnja mrtvačnice sa parkiralištem i 40.000,00

rekonstrukcijom prilaznog puta, javnom rasvjetom i gradnjom

novih grobnih mjesta


SERVISNO-USLUŽNA ZONA »PUŠĆA« 155.000,00


124.02 Intelektualne usluge 55.000,00


- izrada projekta za ishođenje građ. Dozvole za vodovod

i kanalizaciju na dionici servisna zona-Bjanižov 30.000,00

(okončana situacija)

- vodni doprinos za projekt vodovoda i kanalizacije 25.000,00


130 Izgradnja kanalizacije 100.000,00


- radovi na izgradnji kanalizacije uključuju probijanje

nivelete prometnice i radove na izgradnji 100.000,00

kanalizacije(građevinske i monterske)


IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

UKUPNO 7.691.000,00


Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02 , 90.1, 90.3, 90.04) u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kn, proračuna (pomoći) 250.000,00 kn.

- sredstva za gradnju javnih površina - Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kn i pomoći u iznosu od 50.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju tržnice - tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 50.000,00 kn i pomoći od 50.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 375.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu 225.000,00 kn i proračuna (prodaja zemljišta) u iznosu od 150.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.1, 130.2 i 130.3) u ukupnom iznosu od 306.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa 50.000,00 kn i prodaje zemljišta u iznosu od 256.000,00 kn.

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 4.355.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 105.000,00 kn, proračuna: prodaje zemljišta 206.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR 1.825.000,00 kn, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 130.000,00, sufinanciranja građana za katastrasku izmjeru u iznosu od 1.500.000,00 kn, sredstava spomeničke rente od 89.000,00 kn i pomoći u iznosu od 500.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.045.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode) u iznosu od 370.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu - HBOR od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1, 125.02 i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 460.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna :naknade za priključenje 114.634,00 i potpora u iznosu od

345.366,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 100.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 100.000 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr