SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

65.

Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 30/94) Skupština Turističke zajednice Općine Viškovo, uz prethodnu suglasnost ministra turizma od 18. lipnja 2008. klasa: 334-03/08-03/19 Ur. broj: 529-05-08-02 na sjednici održanoj 1. prosinca 2008. godine donosi

STATUT
Turističke zajednice Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica Općine Viškovo.

Skraćeni naziv Zajednice je: TZ Viškovo

Sjedište Zajednice je u Viškovu.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 28 mm s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Viškovo«.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, veličine 70x30 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pismena.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu njihovog čuvanja odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

O obliku i veličini znaka te njegovu izgledu i sadržaju odluku donosi Turističko vijeće.

O promjeni elemenata iz stavka 1. ovog članka odlučuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće zajednice ustrojenu kao turistički ured (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.

Poštujući načelo racionalnosti za područja turističkih mjesta Zajednica osniva podružnice (u daljnjem tekstu: Turističko društvo).

Turističko društvo je ustrojena jedinica Zajednice, koja obavlja dio djelatnosti Zajednice u skladu s Zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

II.ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, sljedeće zadaće:

- poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaja, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada općina i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje,

- poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na što obuhvatnije i kvalitetnije pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitka, pružanje usluga smještaja i drugih poslova koji su uobičajeni u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti,

- suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja općine,

- poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta i općine,

- poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području općine,

- poticanje i pomaganje razvoja turizma i u onim mjestima na području općine, koja nisu turistički razvijena,

Općina Viškovo

- izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Županije primorsko -goranske,

- organizacija, provođenje i nadzor svih radnji turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

- dnevno, prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine i na području Zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća,

- izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Zajednice općine,

- organiziranje konferencije za tisak, prijem novinara, prijem studijskih grupa, domaćih i inozemnih novinara,

- organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba,

- sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i drugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,

- obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na području općine.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i sl.(u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

2. Počasni članovi

Članak 15.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3. Dragovoljni članovi

Članak 16.

Kao dragovoljni članovi u Zajednici mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 13. ovog Statuta.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Turističkog vijeća.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 17.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da :

- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

- usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanju turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

- daju inicijativu za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira

- provode odluke i zaključke što ih donesu tijela zajednice,

- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije,

- razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineja 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 14. i 15. ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 18.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik zajednice.

1. Skupština zajednice

Članak 19.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu zajednice čine predsjednik i 16 (šesnaest) predstavnika fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine zajednice), s područja općine i to tako da:

- članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice prihodom koji ostvaruju obavljanjem ugostiteljske djelatnosti sporazumno biraju šest predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice prihodom koji ostvaruju obavljanjem s turizmom neposredno povezanim djelatnostima sporazumno biraju osam predstavnika u Skupštini Zajednice

- članovi Zajednice s područja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice prihodom koji ostvaruju obavljanjem turističkih djelatnosti u Skupštini sporazumno biraju dva predstavnika

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice

2. bira i razrješava predsjednika Zajednice,

3. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima, te načinu poslovanja Turističkog društva,

4. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća

5. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

6. donosi godišnji program rada Zajednice i Turističkog društva,

7. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice i Turističkog društva,

8. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

9. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove zajednice

11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu turističke zajednice Županije,

12. donosi Poslovnik o radu Skupštinu Zajednice,

13. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzimanja radnje za njihovo izvršavanje,

15. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Članak 21.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine. Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,

- na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica održava se jednom godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

- izbora predstavnika Zajednice

- na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko tijelo odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,

3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

4. upravlja imovinom Zajednice i sukladno Zakonu i ovom Statutu,

5.imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda,

6. odlučuje o zahtjevu fizičkih i pravnih osoba za učlanjenje u Zajednicu u svojstvu dragovoljnog člana,

7. donosi opće akte za Turistički ured,

8. imenuje na temelju javnog natječaja voditelja Turističkog društva,

9. utvrđuje prijedlog Statuta,

10. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima kojima odlučuje Skupština Zajednice,

11. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

12. donosi Poslovnik Turističkog vijeća,

13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

14. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

15. odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članak 27.

Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova.

Šest članova Turističkog vijeća bira Skupština zajednice, a dva delegira poglavarstvo općine.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

- opozivom od strane poglavarstva,

- na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zajednice, sjednicu Turističkog vijeća saziva i predsjedava član Turističkog vijeća kojeg odredi predsjednik.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima 3 člana a čine ga:

- 2 člana koje bira Skupština Zajednice,

- jedan predstavnik općinskog poglavarstva.

Nadzorni odbor iz redova svoji članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članom Nadzornog odbora ne može biti član Turističkog vijeća.

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom.

Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo,odnosno imenovalo,

- na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Predsjednika Zajednice bira i razrješava Skupština Zajednice na prijedlog općinskog poglavarstva.

Mandat predsjednika Zajednice traje četiri godine.

Predsjednik Zajednice za svoj rad odgovara Skupštini Zajednice.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu

- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

- saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zajednice, Skupštinu zajednice saziva i predsjeda član Skupštine kojeg odredi predsjednik.

5. Radna tijela

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKO DRUŠTVO

Članak 41.

Za područje jednog ili više turističkih mjesta s područja Zajednice, Skupština Zajednice može osnivati Turističko društvo, poštujući načela racionalnosti i svrsishodnosti.

Članak 42.

Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica zajednice može obavljati sljedeće djelatnosti Zajednice, a osobito:

- vođenje popisa turista za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva,

- dnevno prikupljanje podataka o turističkom prometu za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva i dostava Turističkom uredu Zajednice,

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša na području turističkog društva,

- poticanje i koordinacija te organiziranje kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi na području turističkog ureda.

- U odluci o osnivanju Turističkog društva određuje se djelatnost Društva odnosno predmet njegovog poslovanja.

Članak 43.

Turističko društvo nema svojstvo pravne osobe.

Prava i obveze koje proisteku iz poslovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice.

Članak 44.

Turističko društvo nosi naziv »Turističko društvo«, a može mu se dodati i naziv turističkog mjesta.

Turističko društvo posluje pod svojim punim nazivom i uz naznaku svog sjedišta i naziva sjedišta Zajednice.

Ovisno o turističkim potrebama mjesta Turističko društvo može poslovati tijekom cijele godine ili sezonski.

Članak 45.

Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine Zajednice, koja sadrži osobito:

- naziv i sjedište zajednice,

- naziv i sjedište Turističkog društva,

- predmet poslovanja Turističkog društva,

- način poslovanja (tijekom cijele godine ili sezonski).

Odluka o osnivanju Turističkog društva mora biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 46.

U Turističkom društvu koje posluje tijekom cijele godine osniva se Turistički savjet.

U Turističkom društvu koje posluje sezonski, može se osnovati Turistički savjet.

Članak 47.

Turistički savjet:

- provodi politiku razvoja turizma i njegove promidžbe za područje Turističkog društva utvrđene aktima Skupštine i Turističkog vijeća,

- brine o unapređenju suradnje između Zajednice i pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno uključene u turistički promet,

- potiče i koordinira sve aktivnosti vezane za razvoj turizma i njegove promidžbe na području turističkog mjesta,

- razmatra i zauzima stavove o pitanjima razvoja turizma na području Turističkog društva, predlaže tijelima Zajednice mjere za njihovo izvršavanje,

- obavlja i druge poslove u okviru djelatnosti Turističkog društva utvrđene aktima Skupštine i Turističkog društva.

Članak 48.

Stručne poslove u Turističkom društvu vodi i organizira voditelj Turističkog društva (u daljnjem tekstu: Voditelj).

Poslove iz prethodnog stavka Voditelj obavlja profesionalno.

Na pravni status Voditelja, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Voditelj odgovara za svoj rad i rad Turističkog društva Turističkom savjetu, ukoliko je osnovan, Turističkom vijeću i direktoru ureda.

Članak 49.

Sredstva za poslovanje Turističkog društva osiguravaju se iz dijela prihoda koji sukladno posebnim propisima pripadaju turističkom mjestu.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebno se iskazuju u financijskom planu Zajednice odnosno utvrđuju financijskom planu Turističkog društva.

Članak 50.

Turističko društvo predlaže Skupštini Zajednice godišnji program rada i financijski plan Turističkog društva.

Turističko društvo obavezno je sredstva koja mu pripadaju na temelju propisa koristiti namjenski u skladu s godišnjim programom rada i financijskim planom.

Članak 51.

Turističko društvo upisuje se u upisnik.

Zajednica je dužna prijavu za upis Turističkog društva u upisnik podnijeti Ministarstvu turizma u roku od 15 dana od osnivanja Turističkog društva.

Članak 52.

Turističko društvo prestaje:

- odlukom Skupštine Zajednice o prestanku Turističkog društva,

- prestankom Zajednice.

VII. TURISTIČKI URED

Članak 53.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 54.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustroju i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 55.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanje sjednica tijela zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela zajednice,

- daje tijelima zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- prikuplja, obrađuje i daje informacije o radu Zajednice,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Poslovi prikupljanja, obrade i davanja informacija o radu Zajednice obuhvaćaju:

- prikupljanje, obradu i davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značenja za turizam zajednice,

- informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.

- promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,

- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

- suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

- i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća.

Radi obavljanja poslova iz stavka 2. ovog članka Skupština Zajednice može osnovati turističko-informativni centar.

Turistički ured može pojedine poslove iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljati i za turističke zajednice drugih općina temeljem posebnog ugovora.

Članak 56.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.

Članak 57.

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.

Članak 58.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Turističko vijeće imenovati će izvršitelja dužnosti, ali na rok od najduže šest mjeseci.

Vršitelj dužnosti ima prava, obveze i odgovornosti direktora Turističkog ureda.

Članak 59.

Direktor Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 60.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

Direktor Turističkog ureda:

- provodi odluke Turističkog vijeća,

- organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

- zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

- zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode Zajednici,

- usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

- odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

- upozorava radnike Turističkog ureda i tijela zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

- odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

- predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

- odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

- potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

- priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

- podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 61.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenog nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ured mogu podnijeti Skupština zajednice i Nadzorni odbor.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje razmatra i ispituje navode prijedloga komisija koju imenuje Turističko vijeće iz redova članova Zajednice.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda Turističko vijeće imenovat će vršitelja dužnosti direktora i raspisat će natječaj za direktora najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 62.

Svaki član tijela zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu zajednice kojeg predstavljaju.

Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadatka koje im je utvrdilo tijelo koje ih je izabralo ili imenovalo.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 63.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 64.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 65.

Za svaku poslovnu godinu zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 66.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1. ovog članka, Turističkoj zajednici županije.

Članak 67.

Sredstva za poslovanje turističkog društva osiguravaju se iz dijela prihoda koji sukladno posebnim propisima pripadaju turističkom mjestu.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebno se iskazuju u financijskom planu Zajednice.

Turističko društvo predlaže Skupštini Zajednice godišnji program rada i financijski plan.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Statutu koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Članak 68.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje za pojedino turističko mjesto te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava.

Prijedlog programa rada i financijskog plana zajednica obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 15 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Članak 69.

Tijekom godine zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Izmjene iz st. 1. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 70.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 71.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koje ono odredi.

Članak 72.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi skupštini zajednice do kraja veljače.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini zajednice.

Godišnje financijsko izvješće zajednice dostavlja Turističkoj zajednici županije.

Članak 73.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,

3. proračuna općine,

4. zajmova i

5. dragovoljnih prihoda.

Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 74.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 75.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 76.

Sredstva zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 77.

Višak prihoda nad rashodima zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 78.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine zajednice.

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 79.

Javnost rada zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 80.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 81.

Poslovnu tajnu zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 82.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukaldno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 83.

Zajednica prestaje:

1. odlukom osnivača o prestanku Zajednice

2. odlukom nadležnog upravnog tijela o prestanku zajednice.

Odluka osnivača o prestanku postojanja Zajednice pravovaljana je ako je donesena dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

Nadležna upravna tijela donijet će odluku o prestanku Zajednice: ako Zajednica djeluje suprotno odredbama zakona, ovog Statuta ili ukoliko ne ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana, ako je od održavanja Skupštine zajednice proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog člankom 24. ovog Statuta za održavanje Skupštine Zajednice.

Članak 84.

Odlukom o prestanku postojanja Zajednice utvrdit će se podjela imovine Zajednice. Imovina se dijeli razmjerno visini udjela članova u prihodima Zajednice.

XIV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 85.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta, Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 86.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 87.

Opći akti Turističkog ureda su:

- o ustrojstvu

- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

- o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala primanja

- drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 88.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 89.

Statut Zajednice objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/62

Ur. broj: 2170-09-08-01-20

Viškovo, 1. prosinca 2008.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Skupštine turističke zajednice
Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr