SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

119.

Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06), i članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06-pročišćeni tekst, 35/ 07, 43/07 i 27/08) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 4. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU
o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Primorsko-goranske županije

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama šumopo

sjednika na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2.

Šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari.

Šumom se smatraju i: šumski rasadnici i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume; šumska infrastruktura, protupožarni prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume, šume u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od posebnog ekološkog, znanstvenog, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zaštitne zone - zaštitni pojasevi drveća površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m.

Šume šumoposjednika jesu šume koje su u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Šumoposjednik jest pravna ili fizička osoba koja je vlasnik i/ili posjednik šume, osim Republike Hrvatske i »Hrvatskih šuma« d.o.o. kao trgovačkog društva koje gospodari šumama u vlasništvu Republike Hrvatske.

II. PROTUPRAVNE RADNJE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA

Članak 3.

Protupravno prisvajanje i korištenje šume su sve radnje koje se obavljaju u šumi, na šumskom zemljištu ili sa šumskim proizvodima bez znanja, odnosno suglasnosti šumoposjednika ili njihovih predstavnika.

Obavljanje nadzora nad gospodarenjem šumama, propisanih motrenja, izmjera za potrebe nacionalne inventure šumskih resursa, skupljanje podataka sukladno međunarodnim obvezama, znanstvenih istraživanja i posjete šumi ne smatraju se protupravnim korištenjem i prisvajanjem šume.

Posjetom šumi smatra se šetnja i ostali oblici građanskog uživanja u šumi, ako se pri tome ne stječe imovinska korist.

Članak 4.

Ostale protupravne radnje u šumi su one koje se obavljaju protivno zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju područje šumarstva i sukladno istima su kažnjive, a osobito:

- sječa bez doznake stabala za sječu

- pustošenje šuma

- stavljanje u promet (prijevoz) drvnih sortimenata bez prethodne obilježbe i propisane dokumentacije

- uništavanje biljnog i životinjskog svijeta u šumi

- krađa drvnih sortimenata iz šume ili sa pomoćnog stovarišta

- loženje otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena

- ostale radnje koje su u suprotnosti s posebnim propisima.

III. MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD PROTUPRAVNOG PRISVAJANJA I KORIŠTENJA

Članak 5.

Mjere zaštite šuma od protupravnog prisvajanja i korištenja su:

- mjere koje je dužan poduzeti šumoposjednik

- mjere koje poduzimaju čuvari u šumama šumoposjednika

1. MJERE KOJE PODUZIMA ŠUMOPOSJEDNIK

Članak 6.

Šumoposjednik je dužan brinuti se o svom šumskom posjedu pažnjom dobrog gospodara i čuvati ga od krađe.

Šumoposjednik je dužan obilježiti granice svog šumskog posjeda i redovito ih održavati.

Članak 7.

Šumoposjednik je dužan svojom šumom gospodariti na način da ne narušava šumski ekosustav, podržavajući pri tom prirodan sastav šume i autohtone vrste, izbjegavati sječu zaštićenih, rijetkih i ugroženih vrsta, voćkarica i ostalih vrsta koje služe kao hrana divljači.

Šumoposjednici su dužni gospodariti šumom u skladu sa šumskogospodarskim planovima i surađivati sa Šumarskom savjetodavnom službom.

Članak 8.

U šumi se mogu sječi samo doznačena stabla.

Sječu, izradu, izvoz i iznošenje stabala šumoposjednik može obavljati sam ako je za to stručno osposobljen ili putem licenciranih izvođača.

Nakon sječe i izvlačenja drvnih sortimenata, šumske putove i vlake potrebno je vratiti u prvobitno stanje.

Članak 9.

Nakon sječe stabala šumoposjednik je dužan uspostaviti šumski red.

Pod šumskim redom podrazumijevaju se postupci koji se obavljaju u sječini s ciljem osiguranja redovnog gospodarenja šumom, a posebno radi njenog uzgajanja, zaštite od požara, biljnih bolesti i štetočina, kao i svih općekorisnih funkcija šuma.

Granjevinu i otpad ostao nakon sječe potrebno je usitniti, ukloniti s podmlatka i rasporediti po površini.

Panjeve četinjača i deblje grane koje ostaju u sastojini nakon sječe potrebno je okorati ili tretirati sredstvima za suzbijanje potkornjaka.

Članak 10.

Šumoposjedici su dužni poduzimati mjere radi zaštite šuma od požara i drugih nepogoda te štetnih organizama.

U slučaju pojave biljnih bolesti i štetnika, šumoposjednici su dužni poduzimati mjere u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze na okolne sastojine.

Šumoposjednik je dužan izvršiti sanaciju sastojine koja je stradala od požara i drugih nepogoda, odnosno štetnih organizama.

Članak 11.

Prije stavljanja u promet, drvni sortimenti moraju biti propisno obilježeni i za iste mora biti izdana popratnica.

Obilježavanje drvnih sortimenata iz šuma šumoposjednika i izdavanje popratnice vrši Šumarska savjetodavna služba.

Članak 12.

U šumi je zabranjeno odlaganje otpada.

Otpad koji zatekne u šumi šumoposjednik je dužan ukloniti, a nastale troškove u vezi s tim ima pravo naplatiti od osobe koja je taj otpad odložila u šumu.

2. MJERE KOJE PODUZIMAJU ČUVARI ŠUMA

Članak 13.

U cilju suzbijanja protupravnih radnji propisanih ovom Odlukom, na području Županije organizirat će se čuvanje šuma šumoposjednika.

Poslove i radne zadatke iz stavka 1. ovog članka obavlja čuvar šuma-lugar (u daljnjem tekstu: čuvar šuma).

Čuvar šuma može biti osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu šumarskog smjera, te ispunjava i druge uvjete određene posebnim propisima.

Članak 14.

Čuvari šuma su zaposlenici Šumarske savjetodavne službe.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava te uloga, radni zadaci i dužnosti čuvara šuma na području Županije obavljaju se u skladu s odredbama Zakona o šumama, Pravilnika o čuvanju šuma (»Narodne novine« broj 121/06) i općim aktima Šumarske savjetodavne službe.

Zadaci čuvara šuma su:

- kontrola sječe i izrade drvnih sortimenata u šumama šumoposjednika u skladu sa zakonom i drugim propisima

- kontrola prometa drvnih sortimenata i ostalih šumskih proizvoda

- kontrola provedbe šumskog reda nakon sječe

- praćenje i prikupljanje podataka o svim nezakonitim aktivnostima u šumama šumoposjednika i izvješćivanje nadležnih tijela o istima

- suradnja s nadležnim tijelima u vezi poslova suzbijanja protuzakonitih aktivnosti u šumama šumoposjednika

- vođenje dnevnika rada i podnošenje periodičnih izvještaja o svom radu.

Članak 15.

Čuvar šume koji u šumi šumoposjednika zatekne osobu koja protupravno prisvaja drvo ili druge šumske proizvode ili obavlja druge radnje protivne Zakonu o šumama, i ovoj Odluci, dužan je:

- zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe

- pregledati osobu, njezinu prtljagu ili prijevozno sredstvo

- privremeno oduzeti protupravno prisvojene šumske proizvode i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje.

Članak 16.

Šumarsko savjetodavna služba u dogovoru s gradovima i općinama s područja Županije odredit će lokacije na kojima će biti pohranjena drvna masa oduzeta u postupku utvrđivanja protupravnih radnji.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/90

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr