SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

60.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

-prihodi od drugih izvora Proračuna 593.400,00 kuna

-kreditna sredstva 18.000.000,00 kuna


UKUPNO: 18.593.400,00 kuna

(slovima: osamnaestmilijunapetstodevedesettritisućečetiristo kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukcija i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukciju, sanaciju i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje, rekonstrukcije i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine čini:

1.Boćalište Marčelji 100.000,00 kuna

2.NK Halubjan Brnasi 15.000,00 kuna

3.Dom Marinići 150.000,00 kuna

4.Zdravstvena stanica
- projekti i pripremni radovi 100.000,00 kuna

5.Društveni sadržaj Milihovo-vrtić 18.000.000,00 kuna

6.Boćalište Marinići 100.000,00 kuna

7.Kastavska konoba Ronjgi 128.400,00 kuna

UKUPNO: 18.593.400,00 kuna

(slovima: osamnaestmilijunapetstodevedesettritisućečetiristo kuna i 00/100)

Boćalište Marčelji

Izdaci na boćalištu Marčelji podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu i glavnog projekta.

NK Halubjan Brnasi

Izdaci na pomoćnom igralištu NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu idejnog projekta svlačionice.

Dom Marinići

Izdaci podrazumijevaju izradu idejnog projekta i projektne dokumentacije II. faze radova, potrebne za građevinsku dozvolu.

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada Općine)

Izdaci za društvene sadržaje Milihovo (zgrada Općine) podrazumijevaju izradu idejnog rješenja.

Zdravstvena stanica-projekti

Izdaci za zdravstvenu stanicu čine izrada idejnog i glavnog projekta.

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada vrtića)

Radovi za društvene sadržaje Milihovo (zgrada vrtića) podrazumijevaju izgradnju društvenih sadržaja.

Boćalište Marinići

Radovi na boćalištu Marinići čine radovi na uređenju infrastrukture.

Kastavska konoba Ronjgi

Radove na kastavskoj konobi Ronjgi čini rekonstrukcija i dogradnja.

Zdravstvena stanica-pripremni radovi

Radovi za zdravstvenu stanicu čine pripremni radovi za rekonstrukciju zdravstvene stanice.

Zaključne odredbe

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-18

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr