SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

58.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2009. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2009. godini za:

- javne površine

- ceste

- groblje

- javnu rasvjetu

- oborinsku kanalizaciju

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2009. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 10.000.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih
godina 14.540.000,00 kuna

-prodaja grobnih objekata 270.000,00 kuna

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 1.736.500,00 kuna


UKUPNO 26.546.500,00 kuna

(slovima: dvadesetšestmilijunapetstočetrdesetšesttisućapetsto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I./Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje zelenih
površina i ostalih javnih površina 1.100.000,00 kuna

b)Boćalište Marinići: uređenje
sportskog parka zone 200.000,00 kuna

c)Boćališta Marinići: izrada idejnog
rješenja uređenja okoliša 50.000,00 kuna

d)Okoliš zgrade Općine i Doma
hrvatskih branitelja: izrada idejnog
rješenja uređenja okoliša 20.000,00 kuna

e)Sportski i rekreativni sadržaji na
dijelu područja DPU Osnovne škole:
izrada idejnog rješenja i projekata 200.000,00 kuna

f)Parkovne i rekreativne površine
na području DPU Osnovne škole:
uređenje te izgradnja infrastrukture 500.000,00 kuna

g)Sportski park Gornji Sroki: izrada
idejnog projekta 100.000,00 kuna

h)Novi dječji vrtić na području
DPU društveni centar Viškovo
i park Milihovo: priprema uređenja
javnih površina u okolišu 4.000.000,00 kuna


UKUPNO: 6.170.000,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Mladenići-Saršoni: rashodi
vezani za rekonstrukciju i izgradnju
kom. infrastrukture 1.500.000,00 kuna

b)Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni:
izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta 150.000,00 kuna

c)Raskrižje Vozišće: izrada idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta
oborinske kanalizacije prema
DPU Osnovne škole 60.000,00 kuna

d)Cesta Blažići pravac Drenova:
izrada idejnog i glavnog projekta 300.000,00 kuna

e)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- radovi vezani za proširenje i
asfaltiranje cesta, uređenje
nogostupa 2.620.000,00 kuna

f)Cesta II. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani za
izgradnju s kom. infrastrukturom 2.000.000,00 kuna

g)Nerazvrstane ceste-Marinići III.:
Izrada prometnog rješenja 100.000,00 kuna

h)Nerazvrstane ceste- Viškovo II.:
Izrada prometnog rješenja 240.000,00 kuna

i)Dio Marinića (Blažići I. i II.):
Prometno rješenje 1.500.000,00 kuna

j)Cesta Brnasi-Dovičići: izrada
idejnog rješenja, glavnog i
izvedbenog projekta 50.000,00 kuna

k)Cesta Viškovo-Turčino: izrada
idejnog i glavnog projekta-dopuna 100.000,00 kuna

l)Ceste Vozišće-Mavri, Mavri-Pogled:
izrada idejnog i glavnog projekta 330.000,00 kuna

m)Otkup zemljišta za buduće
projekte 2.000.000,00 kuna

n)Cesta Vozišće-Gornji Sroki-Mavri:
rashodi vezani za rekonstrukciju
i izgradnju kom. infrastrukture 2.000.000,00 kuna

o)Cesta Garići - Saršoni - Skvažići
- Benčani: uređenje nogostupa,
javne rasvjete i odvodnje 1.500.000,00 kuna


UKUPNO: 14.450.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

Troškovi za groblje Viškovo i Bujki podrazumijevaju izradu idejnog i glavnog projekta groblja Viškovo, DPU i otkup zemljišta za groblje Bujki, nabavku opreme, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja Viškovo kao cjeline 2.690.000,00 kuna

UKUPNO: 2.690.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta 1.400.000,00 kuna

UKUPNO: 1.400.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini projektiranje oborinske kanalizacije cesta Viškovo-Pogled i Mladenići- Ronjgi - Saršoni 100.000,00 kuna

UKUPNO: 100.000,00 kuna

6. Izgradnja po programu voda III

- pomoć KD Vodovod 802.000,00 kuna

7. Sanacija odlagališta i nabavka opreme

- pomoć KD Čistoća 934.500,00 kuna

SVEUKUPNO 1. - 7. 26.546.500,00 kuna

(slovima: dvadesetšestmilijunapetstočetrdesetšesttisućapetsto kuna i 00/100)

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa za 2009. godinu je 26.546.500,00 kuna

(slovima: dvadesetšestmilijunapetstočetrdesetšesttisućapetsto kuna i 00/100)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-16

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr