SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008.

godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/07, 12/08 i 30/08) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 5.649.977,00 kuna

- koncesije 14.000,00 kuna

- naknada za grobna mjesta 60.000,00 kuna

- prenesena sredstva 381.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 15.000,00 kuna


UKUPNO: 6.119.977,00 kuna

(slovima: šestmilijunastodevetnaesttisućadevetstosedamdesetsedam kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2., 3. i 12. mijenjaju se i glase:

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

-Razvoj GIS-a III. faza 240.000,00 kuna

-Održavanje javne rasvjete 615.000,00 kuna

-Održavanje i upravljanje mjesnim
grobljem 425.000,00 kuna

-Održavanje prometnica 1.500.000,00 kuna

-Održavanje javnih površina 1.789.817,00 kuna

-Veterinarsko higijeničarska služba 70.000,00 kuna

-Sanacija divljih deponija 106.000,00 kuna

-Dezinsekcija i deratizacija 90.000,00 kuna

-Suzbijanje bjesnoće 2.850,00 kuna

-Protupožarna zaštita 805.410,00 kuna

-Gospodarenje otpadom 475.900,00 kuna


UKUPNO: 6.119.977,00 kuna

(slovima: šestmilijunastodevetnaesttisućadevetstosedamdesetsedam kuna i 00/100)

Razvoj GIS-a III. faza

Izdaci za razvoj GIS-a III. faza podrazumijevaju izradu projekta usklađenja katastarskih podloga, kućnih brojeva i infrastrukture na području Općine Viškovo.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za radove gradnje garaže i uređenje okoliša na vatrogasnom domu u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka i donacije DVD-u Halubjan.

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-11

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr