SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 I 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 26. studenoga 2008. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2008. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/07, 12/08 i 30/08) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijena se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 20.000.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih
godina 17.177.692,80 kuna

- prodaja grobnih objekata 270.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 2.264.193,20 kuna

-prihodi iz cijene komunalnih
usluga namijenjenih razvoju 3.816.536,00 kuna


UKUPNO: 43.528.422,00 kuna

(slovima: četrdesettrimilijunapetstodvadesetosamtisućačetiristodvadesetdvije kune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»I./Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje zelenih
površina i ostalih javnih površina 3.447.386,00 kuna

b)Otkup zemljišta za nove projekte: 6.476.000,00 kuna

c)Uređenje okoliša škole Marčelji 500.000,00 kuna

d)Uređenje okoliša boćališta Marinići 200.000,00 kuna

e)Uređenje parkovnih i rekreativnih
površina na području
DPU Osnovne škole 2.700.000,00 kuna

f)Uređenje parkovnih i rekreativnih
površina na području DPU
društvenih sadržaja 6.500.000,00 kuna

g)Uređenje sportskog parka
Gornji Sroki - idejni projekt 100.000,00 kuna


UKUPNO: 19.923.386,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni:
rashodi vezani za rekonstrukciju
i izgradnju kom. infrastrukture 3.354.000,00 kuna

b)Projekti infrastrukture i ceste
raskrižja Vozišće 100.000,00 kuna

c)Cesta Blažići - Drenova: rashodi
vezani za izradu projekata ceste
i infrastrukture 450.000,00 kuna

d)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- radovi vezani za proširenje i
asfaltiranje cesta, uređenje
nogostupa 4.000.000,00 kuna

e)Cesta I. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani
za izgradnju 590.000,00 kuna

f)Cesta II. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani za
izradu projekata 2.130.000,00 kuna

g)Cesta III. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani
za izradu projekata 30.000,00 kuna

h)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Marinići II.
- Viškovo I. 57.000,00 kuna

i)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Marinići III. 200.000,00 kuna

j)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Viškovo II. 240.000,00 kuna

k)Rekonstrukcija ceste Blažići I
prema prometnom rješenju
dijela Marinići 2.000.000,00 kuna

l)Cesta Brnasi-Dovičići - rashodi
vezani za idejno rješenje 145.000,00 kuna

m)Viškovo-Turčino: rashodi vezani
za izradu glavnog projekta 100.000,00 kuna

n)Vozišće-Gornji Sroki-Mavri:
rashodi vezani za izradu projekta
te rekonstrukciju i izgradnju
kom. infrastrukture 3.100.000,00 kuna


UKUPNO: 16.496.000,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo - podrazumjeva se izrada projektne dokumentacije za novi dio groblja Viškovo, idejno rješenje kao podloga za izradu DPU groblja Bujki, izrada DPU-a groblja Bujki, pripremne zemljane radove za nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja Viškovo kao cjeline 1.637.500,00 kuna

UKUPNO: 1.637.500,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta 1.540.000,00 kuna

UKUPNO: 1.540.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini projektiranje te radovi na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta te ceste Viškovo-Pogled 115.000,00 kuna

UKUPNO: 115.000,00 kuna

6. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom temeljem Plana KD Vodovod i kanalizacija 1.382.290,00 kuna

7. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 428.541,00 kuna

8. Objekti i uređaji te oprema za održavanje čistoće

1.176.705,00 kuna

9. Objekti za odlaganje komunalnog otpada-sanacija odlagališta 829.000.00 kuna

SVEUKUPNO 1. - 9. 43.528.422,00 kuna

(slovima: četrdesettrimilijunapetstodvadesetosamtisućačetiristodvadesetdvije kune i 00/100)

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/12

Ur. broj: 2170-09-08-01-10

Viškovo, 26. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr