SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli sportskih stipendija

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, kriteriji za dodjelu, te postupak dodjele sportskih stipendija u Općini Baška.

Članak 2.

(1) Sportske stipendije se dodjeljuju sportašima I., II. ili III. kategorije, temeljem važećeg rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.

(2) Broj sportskih stipendija i visinu mjesečnog iznosa odlukom utvrđuje nadležno izvršno tijelo Općine Baška za svaku kalendarsku godinu posebno, a u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

(3) Sportska stipendija isplaćuje se za razdoblje siječanj - prosinac, do 5-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 3.

(1) Pravo na sportsku stipendiju, temeljem podnesene pisane zamolbe, mogu ostvariti sportaši I., II. ili III. kategorije, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

. da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Baška, neprekidno najmanje pet godina od dana podnošenja zamolbe,

. da su članovi kluba, odnosno sportske udruge, čije je sjedište na području Općine Baška, a iznimno mogu dobiti i oni sportaši čije je sjedište kluba, odnosno sportske udruge koje su oni članovi, izvan područja Općine Baška ako takav klub, odnosno sportska udruga, ne djeluju na području Općine Baška.

(2) Zamolbi iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

. presliku domovnice i uvjerenja o prebivalištu, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja zamolbe,

. potvrdu/uvjerenje o redovnom pohađanju škole, odnosno redovnom studiju,

. presliku rješenja o kategorizaciji sportaša,

. potvrdu o članstvu u klubu, odnosno sportskoj udruzi, izdanu od istoga kluba, odnosno sportske udruge,

. izjavu o neprimanju druge stipendije, ili od Općine Baška ili od drugih isplatitelja.

(3) Sportske stipendije, odlukom izvršnog tijela Općine Baška, dodjeljuju se najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zamolbe.

(4) Ako broj zaprimljenih zamolbi premašuje broj sportskih stipendija utvrđen odlukom iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, sportske stipendije će se dodijeliti sljedećim redoslijedom:

. sportašima kategoriziranima u višu kategoriju,

. sportašima - članovima kluba, odnosno sportske udruge, sa sjedištem na području Općine Baška.

(5) Međusobna prava i obveze Općine Baška, kao davatelja sportske stipendije i primatelja sportske stipendije, u skladu s ovom Odlukom, uređuju se ugovorom.

Članak 4.

(1) Pravo na sportsku stipendiju načelno ne ostvaruju sportaši, koji već kao učenici ili polaznici škola za deficitarna zanimanje, ili studenti, primaju stipendiju.

(2) U smislu prethodnog stavka, ako podnositelj zamolbe prima drugu stipendiju, može se opredijeliti za njemu povoljniju.

Članak 5.

(1) Sportske stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako:

. stipendist za vrijeme dobivanja stipendije pravomoćno bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora,

. stipendist za vrijeme dobivanja stipendije prestane biti član sportske udruge u smislu članka 3. podstavak 3. ove Odluke,

. se utvrdi da je za vrijeme dobivanja stipendije stipendist uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva,

. za vrijeme dobivanja stipendije, bez opravdanih razloga, stipendist odbije nastupiti za nacionalnu selekciju, te ako bez opravdanih razloga odbije nastupati za klub, odnosno sportsku udrugu čiji je član,

. stipendist nedoličnim ponašanjem narušava ugled kluba, odnosno sportske udruge, Općine Baška ili Države.

(2) Ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, nadležno izvršno tijelo Općine Baška donijet će Odluku o raskidu ugovora te obvezi povrata cjelokupnog isplaćenog iznosa sportske stipendije.

Članak 6.

(1) Klub, odnosno sportska udruga, čiji je primatelj sportske stipendije član, obvezni su o možebitnim promjenama statusa sportaša te o drugim činjenicama relevantnima za ostvarivanje prava na primanje sportske stipendije, obavijestiti Općinu Baška do kraja tekućeg mjeseca u kojemu su se promjene dogodile.

(2) U slučaju da klub, odnosno sportska udruga, ne postupe sukladno prethodnom stavku ovoga članka, proračunska sredstva namijenjena istome klubu, odnosno sportskoj udruzi, za tekuću godinu, mogu se umanjiti za puni novčani iznos isplaćene sportske stipendije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog danom od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-11

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr