SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 15. stavci 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, koje obavljaju tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina), odnosno koje se obavljaju temeljem koncesije i pisanog ugovora o povjeravanju poslova te uvjeti i mjerila za provedbu postupaka dodjele koncesije odnosno povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

4. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,

5. odvodnja atmosferskih voda,

6. tržnice na malo,

7. održavanje groblja,

8. održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

9. organizacija i naplata parkirališta,

10. blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila te čuvanje premještenih vozila,

11. održavanje čistoće, odnosno čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta,

12. održavanje javnih površina, odnosno javnih zelenih površina, parkova, posuda s ukrasnim biljem i sl.,

13. održavanje nerazvrstanih cesta,

14. zimska služba,

15. pogrebne usluge - prijevoz pokojnika,

16. obavljanje dimnjačarskih poslova,

17. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija javnih prometnih i zelenih površina,

18. javna rasvjeta.

Članak 3.

Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 1., 2., 4., povjereno je TKD Ponikve d.o.o. iz Krka, poduzeću u suvlasništvu Općine Baška, temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14. povjereno je TD Baška d.o.o. iz Baške, poduzeću u vlasništvu Općine Baška, temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 10., 15. i 16. mogu se obavljati temeljem koncesije, koja se temeljem provedbe javnog natječaja, dodjeljuje:

. na razdoblje od 5 godina za komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 15. i 16.,

. na razdoblje od 3 godine za komunalnu djelatnost navedenu u članku 2. točka 10

(2) Koncesijom iz prethodnog stavka stječe se i pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti koje su predmet koncesije.

(3) Odluku o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko poglavarstvo.

(4) Natječaj iz prethodnog stavka mora sadržavati:

. djelatnost za koju se daje koncesija,

. vrijeme za koje se daje koncesija,

. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

. cijenu i način naplate pružene usluge,

. jamstvo izvršitelja za ispunjenje koncesije,

. način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

. isprave i dokaze koje je natjecatelj obvezan priložiti ponudi:

- naziv i adresu ponuditelja,

-dokaz o registriranosti za obavljanje poslova koji su predmet natječaja,

-dokaz o potrebnoj stručnoj, tehničkoj i financijskoj sposobnosti,

-potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

-dokaz o uredno ispunjenim obvezama prema Općini u posljednjih 5 godina,

-dokaz da protiv ponuditelja nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

-dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina,

. uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(5) Provedbu natječaja iz prethodnog stavka obavlja Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

(6) Pri odabiru najpovoljnije ponude utvrđuju se i uspoređuju elementi sljedećim redoslijedom:

. poslovni ugled ponuditelja,

. sposobnost ponuditelja za ostvarenje koncesije,

. povoljnost ponude (tehnička i financijska),

. povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(7) Odluku o dodjeli koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti, donosi Općinsko vijeće, sve sukladno članku 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

(8) Na temelju Odluke o dodjeli koncesije Općinsko poglavarstvo s odabranim ponuditeljem zaključuje ugovor o koncesiji, koji obvezno sadrži:

. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

. visinu i način plaćanja naknade,

. cijenu i način naplate pružene usluge,

. prava i obveze davatelja koncesije,

. prava i obveze korisnika koncesije,

. jamstva korisnika koncesije,

. uvjete otkaza ugovora,

. ugovorne kazne.

(9) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, odnosno službi-vlastitom pogonu.

Članak 6.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 12., 17. i 18. povjerava se fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem pisanog ugovora na razdoblje od 4 godine, nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.

(2) Odluku o provedbi postupka prikupljanja ponuda ili odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

(3) Ako procijenjena vrijednost poslova iznosi do 200.000,00 kn, poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje određenih komunalnih djelatnosti na temelju ugovora, upućuje se najmanje petorici ovlaštenih potencijalnih ponuditelja.

(4) Ako procijenjena vrijednost poslova premašuje iznos od 200.000,00 kn, raspisuje se javni natječaj za povjeravanje određenih komunalnih djelatnosti na temelju ugovora.

(5) Poziv za prikupljanje ponuda, odnosno javni natječaj, obvezno sadrži:

. djelatnost za obavljanje koje se prikupljaju ponude,

. vrstu i opseg poslova,

. razdoblje obavljanja djelatnosti,

. upit o iznosu cijene,

. način i rokove plaćanja,

. isprave i dokaze koje mora sadržavati ponuda:

-naziv i adresu ponuditelja,

-dokaz o registriranosti za obavljanje predmetne djelatnosti,

-izjavu o tehničkoj opremljenosti za izvršenje poslova (opis opreme, vozila i dr.), odnosno o broju i kvalifikacijskoj strukturi radnika,

-potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

-dokaz da protiv ponuditelja nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

-dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina,

-cijenu obavljanja poslova,

. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

. uvjete odabira najpovoljnije ponude.

(6) Usporedbu i ocjenjivanje zaprimljenih ponuda i temeljem objavljenog poziva i temeljem raspisanog javnog natječaja obavlja Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

(7) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je, uz ispunjenje ostalih uvjeta navedenih u pozivu, odnosno uvjetima javnog natječaja, najniža ponudbena cijena.

(8) Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja, Općinsko vijeće donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora. Protiv odluke Općinskog vijeća žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Na temelju odluke iz prethodnog stavka Općinsko poglavarstvo s odabranim ponuditeljem zaključuje ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koje su bile predmet postupka prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja, a koji obvezno sadrži:

. djelatnost za koju se zaključuje ugovor,

. razdoblje na koje se zaključuje ugovor,

. vrstu i opseg poslova,

. način i rokove plaćanja,

. način određivanja cijene, te način i rok plaćanja,

. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(10) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, odnosno službi-vlastitom pogonu.

Članak 7.

Ugovori zaključeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07 i 10/08).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-10

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr