SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za nabavu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda te fekalne i oborinske odvodnje 1.728.533,28


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora Draga Bašćanska 890.418,39

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije - Rapska ulica 160.000,00

1.3. vodovod i kanalizacija - Pod Mireh, Jurandvor 168.614,89

1.4. vodoopskrba otoka Krka 509.500,00

2. Nabava i montaža javne rasvjete: 151.630,91


2.1. Rapska ulica 20.732,48

2.2. Ulica Palada 49.799,70

2.3. naselje Pod Mire Jurandvor 20.732,49

2.4. zona 10 60.366,24

3. Izrada prostorno planske dokumentacije te projektne dokumentacije za objekte komunalne

infrastrukture i građevina u vlasništvu Općine Baška, te izrada prostornih planova 1.395.747,30


3.1. usklađenje PP uređenja Općine Baška 81.435,00

3.2. izrada UPU I i UPU II 155.444,44

3.3. projektna dokumentacija - Ulica Šantis 50.000,00

3.4. projektna dokumentacija - Ulica Pešćivica 2.135,00

3.5. projektna dokumentacija - osnovna škola 434.930,00

3.6. projektna dokumentacija - dječji vrtić 160.555,02

3.7. katastarska izmjera (geodetska podloga) 334.977,84

3.8. projektna dokumentacija - kanalizacijska mreža Kricin 59.500,00

3.9. izrada studije izvodljivosti (pročišć. i odvod. priobalnog dijela o. Krka) 128.535,00

3.10. projektna dokumentacija - ostalo 8.235,00

4. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.049.564,00


4.1. Ulica Šantis 43.400,00

4.2. ostalo 1.006.164,00

5. otplata kredita (glavnica i kamata) za kupnju općinske zgrade 67.942,84


UKUPNO (1. - 5.): 4.393.418,33


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos i naknada za priključenje 2.690.000,00

2. sredstva HBOR 975.039,65

3. koncesijska naknada 19.000,00

4. potpore 32.860,00

5. sredstva od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Baška 676.518,68


UKUPNO (1. - 5.) 4.393.418,33«


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr