SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

196.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2008. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2008. - 2012. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih prijedlogom

procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) potrebno je donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za razdoblje 2008. - 2012. godine.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZASTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, i postrojbe civilne zaštite)

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, planom zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite, trebaju iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje »Narodne novine« broj 111/07), te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i druge aktivnosti.

Isto tako, treba prikazati mogućnosti osiguravanja uvjeta za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, provođenje edukacije te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) Poglavarstvo Grada, na svojem području djelovanja dužno je izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga predstavničkom tijelu na usvajanje uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

2. VATROGASTVO

U Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih službi u iznosu od 14.202.000,00 kuna, a u 2009. godini s procjenom povećanja od cca 7% ili do iznosa inflacije, taj iznos bio bi približno 16.000.000,00 kuna. Za razdoblje 2010., 2011. i 2012. godine navedeni iznos uvećavao bi se za stopu inflacije od oko cca 5-7%.

Kao posebna proračunska stavka predviđena su i financijska sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn u 2008. godinu za Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini te za svaku od narednih godina u istom iznosu.

3. SKLONIŠTA

Za tekuće održavanje skloništa i investicijsko održavanje skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa, u proračunu Grada Rijeke planiran je iznos od 100.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za popravak i obnavljane vrata na javnim tunelskim skloništa te održavanje kućnih i blokovskih skloništa kako bi se kroz četiri godine godina podigao standard održavanja i stanja skloništa na području grada. Posebno je potrebno poraditi na skloništima osnovne zaštite koja ne zadovoljavaju postavljene normative, ali je namjera da sva budu u funkciji barem dopunske zaštite što bi značilo da bi u svim kućnim - blokovskim skloništima morale biti u funkciji elektroinstalacije, ispravna ulazna vrata, ispravni rezervni izlazi te osigurani minimalni uvjeti za boravak u skloništu do završetka ugroze.

U narednom periodu potrebno je izraditi tlocrte svih preuzetih skloništa za koja ne postoji tehnička dokumentacija.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (GSS, planinari, kinolozi, ronilački klubovi, radioamateri, aeroklub i dr.)

Sukladno odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Grad Rijeka je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Područna stanica Rijeka, utvrdio iznos od 280.000,00 kuna, a temeljem međusobnih dogovora i Programa aktivnosti za 2008. godinu. Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz Programa aktivnosti u 2007. godini.

Za Aeroklub »Krila Kvarnera« predviđen je iznos od 120.000,00 kuna za potrebe avio izviđanja u periodu vrlo velikih i velikih požarnih opasnosti, tijekom ljeta 2008. godine, a za razdoblje 2010.,2011., i 2012. godine navedeni iznosi bi se uvećavali godišnje za cca 5-7%.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna medicinska pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, pravne osobe zadužene za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Grad Rijeka je putem svojih stručnih službi u stalnom kontaktu s HGSS-om - Područnom stanicom Rijeka, Gradskom organizacijom Crvenog križa i Savezom izviđača Rijeke s ciljem utvrđivanja potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (pokretne kuhinje, sanitetski materijal, oprema za traganje i sl.), kao bi se nabavila potrebna oprema prema zajednički utvrđenim prioritetima.

Klasa: 021-05/08-01/155

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr