SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na osnovi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 26. Statuta Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2008. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 5.689.000,00

- naknade za koncesije 277.000,00

- pomoći iz državnog Proračuna 1.500.000,00

- nenamjenskih sredstava Proračuna 5.306.600,00


UKUPNO: 12.772.600,00


za namjene kako slijedi:

- JAVNE POVRŠINE


1. nabava komunalne opreme 50.000,00

- klupe, koševi za smeće, stupići i ostala oprema javnih površina

2. uređenje morske obale 520.000,00

- izgradnja i proširenje sunčališta

3. izrada prostorno planske dokumentacije 600.000,00

- dovršetak izmjene i dopune PPU-a Općine Malinska-Dubašnica

- izrada UPU-a poslovnih zona Sveti Vid i Barušići

- izrada ostalih UPU-a u skladu sa izmjenom i dopunom PPU-a

4. otkup zemljišta za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 3.600.000,00

5. geodetska izmjera 300.000,00


UKUPNO: 5.070.000,00


- NERAZVRSTANE CESTE


1. asfaltiranje i uređenje cesta - ukupno 3.422.600,00

- asfaltiranje ulice kod place u Svetom Vidu

- izrada projekta sustava oborinske odvodnje sa prometnicom od obilaznice do tržnice na Markatu

- izgradnja oborinske odvodnje i uređenje prometnice u Ulici odvojak 17. travnja

- asfaltiranje Ulice Lavanda

- asfaltiranje Ulice K. Ostrogovića

- asfaltiranje Ulice Rova

- asfaltiranje i proširenje Zagrebačke ulice

- asfaltiranje Ulice Dubašljanska

- asfaltiranje ulica u Svetom Vidu

- ostale investicije uređenja i asfaltiranja cesta koje se izvode u sklopu izgradnje vodovoda i kanalizacije

2. nabava prometnih znakova, stupića i sl. 80.000,00


UKUPNO: 3.502.600,00


- KAPITALNI PROJEKT: OBILAZNICA MALINSKE


1. Kapitalni projekt: Izgradnja obilaznice Sv. Vid 3.300.000,00


UKUPNO: 3.300.000,00


- JAVNA RASVJETA


- Maršići - ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Sveti Vid - zamjena postojećih lampi jačima (od crkve prema Malinskoj)

- Sveti Vid - Ugradnja rasvjetnih lampi na stupove pored gostionice Jedro

- Ulica Put Haludova - postavljanje 15 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama (od Uprave do Lavande)

- Primorska ulica - produžetak sustava javne rasvjete, izgradnja dva temelja i 2 stupa javne rasvjete

sa lampama

- Samoborska ulica - proširenje sustava javne rasvjete, izgradnja dva temelja i 2 stupa javne rasvjete

- Spoj Samoborske i Ulice Nikole Tesle - postavljanje 2 kandelabra sa svjetiljkama

- Dubašljanska ulica od Ulice Bok do Puta Haludova - izgradnja energetskog sustava javne rasvjete,

postavljanje 2 temelja i 2 stupa javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije ceste

- Ulica Jovakima Tonćića prema Haludovu - postavljanje 3 stupa sa svjetiljkama na postojeće temelje

- Malinska, veliki mul - postavljanje 2 brončana kandelabra

- Malinska od Portića do Drage - zamjena 7 stupova javne rasvjete

- Malinska iznad tržnice prema Domu za stare i nemoćne - postavljanje kabela i 3 stupa javne rasvjete

sa svjetiljkama

- Ulica kralja Tomislava - Postavljenje 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Odvojaka Ulice kralja Tomislava - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica palih boraca - postavljenje 1 stupa sa svjetiljkom

- Riječka ulica - postavljanje energetskog kabela za proširenje mreže

- Ulica Stipkino - ugradnja kabela i postavljanje 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Karinovo kod trgovine Iva - ugradnja kabela i postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica odvojak 17. travnja - postavljanje kabela javne rasvjete

- Ostrogovićeva ulica - postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Odvojak Ostrogovićeve ulice - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Kremenići - izrada 1 temelja i ugradnja stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Rova - postavljanje 6 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Vladimira Nazora- izgradnja 1 temelja i postavljanje stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Lina Bolmarčića kod ambulante - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Stipkino kod sportske dvorane - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Dubašljanska ulica na zavoju kod ambulante - postavljanje 6 stupova javne rasvjete sa svjetiljkom

- Sveti Anton prva ulica desno - postavljanje 2 svjetiljke na postojeće stupove

- Vantačići - izgradnja temelje i postavljanje 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Porat - postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Oštrobradići - izgradnja 1 temelja i 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Ruđera Boškovića - postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom


UKUPNO: 700.000,00


- GROBLJA


1. proširenje groblja u Bogovićima, izgradnja grobnica na proširenom dijelu


UKUPNO: 200.000,00


Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07), članak 3. mijenja se i glasi:

Građenje objekata uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:

- cijene komunalne usluge 460.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknade za priključenje 3.600.000,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00


UKUPNO: 6.344.000,00


za namjene kako slijedi:

- KONCEPCIJA VODOOPSKRBE


1. Izgradnja kanalizacije u ulicama kako slijedi:

- Ulica Branka Fučića

- Ulica Pavus VI

- Ulica Miroslava Krleže

- Ulica Cuklićevo - Rova

- Ulica Rova

- Ulica Karinovo

- Ulica Stipkino

- Samoborska ulica

- Jadranska ulica

- Ulica palih boraca - Levanda

- Dubašljanska ulica

- Ulica Dražine

2. Izgradnja vodovoda:

- u skladu sa pojedinačnim potrebama i uplati naknade za priključenje

- rekonstrukcija vodovodne mreže u sklopu izgradnje kanalizacije


UKUPNO: 1.044.444,00


- VODOVOD I KANALIZACIJA

1 Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog sustava


UKUPNO: 5.300.000,00


Članak 3.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07), članak 4. mijenja se i glasi:

Građenje objekata uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:


- sredstva HBOR-a 151.000,00

- cijene komunalne usluge 50.000,00

- nenamjenskih sredstava Proračuna 80.000,00


UKUPNO: 281.000,00


za namjene kako slijedi:


1. projekt: Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku 281.000,00


UKUPNO: 281.000,00


Članak 4.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07), članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje školske sportske dvorane, u planiranom iznosu od 9.500.000,00 kn, financirat će se iz:


- komunalnog doprinosa 3.599.000,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.300.000,00

- potpore PGŽ 1.500.000,00

- sredstva HBOR-a 1.101.000,00

- pomoći iz državnog Proračuna 2.000.000,00


Članak 5.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/07), članak 6. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarenje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 28.897.600,00 kn.«

Članak 6.

Ova I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-15

Malinska, 28. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr