SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07), te odredbe članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06) u daljnjem tekstu: Odluka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06), u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 07/07) i Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Obveza izrade deteljnog plana uređenja utvrđena je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

Izmjeni i dopuni Plana pristupa se radi stvaranja preduvjeta za povećanje broja stambenih jedinica i gradnje podruma na planiranom višestambenom objektu na građevinskoj parceli S2, te prenamjene stambenih objekata u objekte mješovite, javno-društvene odnosno poslovne namjene na parcelama S3 i S5.

U postupku izmjene i dopune Plana potrebno je uskladiti terminologiju sa planovima šireg područja te sa Zakonom.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana se ne mijenja.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata je nepravilnog četvrtastog oblika, izduženog u smijeru sjever jug, približne duljine 300 m i 150 m širine. Područje je omeđeno sa južne i zapadne strane postojećim prometnicama: Ulicom Slavka Nikolića i Vinogradskom ulicom. Na sjeveru granica obuhvata, kraćim dijelom dodiruje Vršansku ulicu. Područje obuhvata plana uglavnom je neizgrađeno, a okolna izgradnja je pretežno stambenog karaktera, i prelazi iz višestambene izgradnje veće gustoće izgrađenosti na sjeveru prema rahlijoj strukturi obiteljskih kuća prema jugu, te završava javnim objektima (srednja škola i Dom zdravlja) na jugu.

Detaljni plan uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06) detaljno je urbanistički regulirao područje propisujući oblik i površine parcela, uvjete izgradnje kao i uvjete svih vidova zaštite prostora.

Nakon donošenja detaljnog plana započela je izgradnja dječjeg vrtića i jaslica te komunalne infrastrukture.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice planova šireg područja potrebno je:

- povećati broj stambenih jedinica do najviše 18 i utvrditi uvjete za gradnju podruma na planiranom višestambenom objektu na građevinskoj parceli S2, ne mjenjajući ostale uvjete utvrđene detaljnim planom;

- utvrditi izgradnju objekata mješovite, javno-društvene odnosno poslovne namjene na parcelama S3 i S5 ne mjenjajući ostale uvjete i smjernice za gradnju objekata koje su zadane Detaljnim planom uređenja »Zona 26« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/06);

- uskladiti terminologiju i uvjete sa planovima šireg područja te sa Zakonom.

Programska polazišta Izmjena i dopuna Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07);

- Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmnjene i dopune Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izmjenom i dopunom Plana nije predviđena izmjena grafičkog dijela detaljnog plana.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

4. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova ves 50, 10000 Zagreb

5. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

6. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

7. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

8. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

9. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

10. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

11. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

12. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Lukobran 5.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjene i dopune Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjene i dopune Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

U vrijeme izrade Izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Izmjene i dopune Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca, na način da isti sa izrađivačem plana sklope ugovor o izradi Izmjene i dopune Plana.

Vlasnici zemljišta ili drugi zainteresirani pojedinci (investitori) nemaju pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obaveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na osnovi pisma namjere i iskazanog interesa za ustupanje Izmjene i dopune Plana bez naknade Gradu Krku od strane vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca, odobrava predloženog izrađivača po investitoru te programske smjernice za izradu Plana.

Grad Krk provodi javnu raspravu i cjelokupan postupak donošenja Izmjene i dopune Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/08-01/7

Ur. broj: 2142/01-01-08-8

Krk, 24. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51500&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr