SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), a u svezi članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 55/04), članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 07) i članka 25. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 08/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 35. sjednici sjednici održanoj dana 6. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju Grada Crikvenice

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Grada Crikvenice kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 15.000.000,00 kuna, na rok otplate od 5 godina, bez počeka, s otplatom u 20 tromjesečnih rata, uz mjesečnu otplatu kamate uz varijabilnu kamatnu stopu EURIBOR +2,40 % godišnje.

Članak 2.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Crikvenice izdat će bianco zadužnice i bianco akceptirane mjenice.

Članak 3.

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Crikvenice u skladu sa Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Crikvenice (klasa: 400-01/07-01/112, ur. broj:2107/01-01-07-4) od 20. prosinca 2007. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/07).

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, a po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje bianco zadužnice i mjenica za osiguranje povrata kredita.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/08-01/85

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 6. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr