SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/ 06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 35. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2008. godine donijelo je

II. IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/07 i 18/08) mijenja se u članku 1. koji glasi:

»Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja obrinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 690.000,00 kuna,

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 220.000,00 kuna,

- čišćenje slivnika i kišnih rešetki 300.000,00 kuna,

- zamjena lijevano željeznih poklopaca 120.000,00 kuna,

- sanacija i rekonstrukcija slivnika 50.000,00 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 1.915.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 175.000,00 kuna,

- strojno i ručno čišćenje javnih

površina 1.700.000,00 kuna,

- strojno pranje javnih površina 40.000,00 kuna,

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 4.025.000,00 kuna,

- dobava i postavljanje nove urbane

opreme 440.000,00 kuna,

- održavanje okoliša vjerskih objekata

i dječjih igrališta 220.000,00 kuna,

- održavanje javnih WC-a 185.000,00 kuna,

- održavanje urbane opreme 80.000,00 kuna,

- održavanje zelenih površina 3.100.000,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE PROMETNICA 2.250.000,00 kuna,

- održavanje horizontalne i vertikalne

prometne signalizacije 350.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 1.900.000,00 kuna,

5. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 2.050.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za

javnu rasvjetu 950.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 1.100.000,00 kuna,

6. ODRŽAVANJE GROBLJA 200.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje groblja 200.000,00 kuna,

7. ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE

STANICE 75.000,00 kuna.

8. PROGRAM ODRŽAVANJA

JAVNIH POVRŠINA

MJESNIH ODBORA 1.439.994,00 kuna,

9. ODRŽAVANJE JAVNIH

PLAŽNIH PROSTORA 590.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 13.234.994,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 12.500.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2008. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/447

Ur. broj: 2107/01-01-08- 1

Crikvenica, 6. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr