SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

6.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/04-01/09, urbroj: 2112/07-02-04-1 od 23. veljače 2004. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-04-4

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

I.

A) SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Prihodi od administrativnih

pristojbi 831.000,00 803.274,66 96,66

- komunalna naknada 750.000,00 721.649,66 96,22

- grobna naknada 81.000,00 81.625,00 100,77

2. Prihodi od imovine 58.189,00 43.315,40 74,44

- zakup tržnice 14.000,00 13.777,50 98,41

- ostali prihodi 44.189,00 29.537,90 66,84

3. Potpore 14.811,00 34.811,00 235,03

- kapitalne potpore PGŽ

za sanaciju divljih

deponija 0,00 20.000,00

- dopunska sredstva

PGŽ 14.811,00 14.811,00 100,00


Ukupno prihodi 904.000,00 881.401,06 97,50


II.

B) OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Odvodnja atmosferskih

voda 68.000,00 63.700,35 93,68

2. Održavanja čistoće u dijelu

koji se odnosi na čišćenje

javnih površina 42.000,00 37.821,00 90,05

3. Čišćenje i održavanje

javnih površina 41.000,00 40.112,44 97,84

4. Održavanje nerazvrstanih

cesta 485.000,00 476.637,75 98,28

5. Održavanje groblja 65.000,00 64.985,22 99,98

6. Javna rasvjeta 203.000,00 198.104,30 97,59


Ukupno rashodi 904.000,00 881.401,06 97,50


III.

C)IZVRŠENJE PROGRAMA PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA

1. Odvodnja atmosferskih voda

Plan Izvršenje

- čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 40.000,00 33.451,18

- popravci slivnika, taložnica,

rubnjaka i cijevnih propusta 13.000,00 7.363,80

- čišćenje i ispiranje specijalniom

vozilom kolektora i uređaja

oborinske odvodnje 5.100,00 14.640,00

- izrada prespoja oborinske odvodnje

I. G. K. 337 - 339 8.300,00 8.245,37


Ukupno 68.000,00 63.700,35

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina

- redovno čišćenje javnih

površina 5.000,00 4.977,60

- čišćenje parkirališta - tržnice 10.000,00 10.026,32

- čišćenje i održavanje »divljeg«

deponija otpada R. Gora 27.000,00 22.817,08


Ukupno 42.000,00 37.821,00

3. Čišćenje i održavanje javnih površina

- redovno održavanje javnih

površina 25.000,00 24.112,44

- rušenje i uklanjanje visokog

raslinja 16.000,00 16.000,00


Ukupno 41.000,00 40.112,44

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

- redovno održavanje 20.000,00 19.786,20

- redovno održavanje - krpanje

asfalta 16.500,00 16.398,64

- zamjena i popravak oštećenih

rubnjaka i kanalica 69.000,00 68.591,45

- obnova prometne signalizacije 21.000,00 21.199,94

- popravak odvojka ceste

»Suhi vrh« 36.500,00 36.447,50

- popravak potpornog zida,

rubnjaka i odvodnje I. G.

Kovačića 214 - 226 157.500,00 157.289,57

- dobava i ugradnja tampona 28.000,00 27.999,00

- ostali radovi 10.000,00 8.501,69

- zimska služba 120.000,00 118.227,76

- stručni nadzor 6.400,00 2.196,00


Ukupno 485.000,00 476.637,75

5. Održavanje groblja

- redovno održavanje groblja

Ravna Gora 35.191,22

- redovno održavanje groblja

Kupjak 11.408,38

- odvoz otpada kontejnerima 8.169,96

- tekuće održavanje mrtvačnica

i ograde 10.215,66


Ukupno 65.000,00 64.985,22

6. Održavanje javne rasvjete

- utrošena električna energija

za javnu rasvjetu 148.000,00 143.989,99

- održavanje javne rasvjete 32.000,00 31.501,49

- zamjena dotrajalih rasvjetnih

armatura 1.000,00 875,36

- blagdanska rasvjeta 22.000,00 21.737,46


Ukupno 203.000,00 198.104,30.

IV.

D)IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

Sredstva komunalne naknade u iznosu od 759.631,22 kuna utrošena su za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda 63.700,35 kn

- čišćenje i održavanje javnih površina 35.999,82 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i zimska

služba 423.845,19 kn

- javna rasvjeta 198.104,30 kn

- izvršenje programa vatrozaštite 5% 37.981,56 kn.

V.

Dopunska sredstva PGŽ u iznosu od 14.811,00 kuna utrošena su za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - zimsku službu.

Sredstva za kapitalne potpore PGŽ u iznosu od 20.000,00 kuna utrošena su za sanaciju »divljeg« deponija otpada u Ravnoj Gori.

Klasa: 363-01/04-01/09

Ur. broj: 2112/07-02-04-1

Ravna Gora, 23. veljače 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr