SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

73.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/ 08), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta novoformirane č.zem. 2169/6 površine 61 m2, zatim č.zem. 2169/ 7 površine 20 m2 i č.zem. 2169/8 površine 81 m2, sve k.o. Nerezine, koje se formiraju Geodetskim elaboratom br. 63/07. izrađenog od ovalštenog geodeta »Geo - Teo« d.o.o. Cres na temelju lokacijske dozvole Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, klasa UP/I 350-05/07-01/79, i temeljem PUMN-a Nerezine.

Geodetski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra č.zem. 2169/6, č.zem. 2169/7 i č.zem. 2169/8, sve k.o. Nerezine, te će provesti Geodetski elaborat br. 63/07.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 947-01/08-01/43

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 27. listopada 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr