SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

103.

Na temelju članka 40. i 41. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02), članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), a uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda (Klasa: 325-03/08-06/412, Ur. broj 374-1-4-08-2, od 29. kolovoza 2008.) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 30. listopada 2008. godine donijela je

ODLUKU
o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće
na području Liburnije i zaleđa

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja sanitarne zaštite (u nastavku: zone zaštite) i mjere zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa: Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina, Srednja voda i izvor Tunel Učka.

Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Granice obuhvata ove Odluke ucrtane su u na preglednoj karti mjerila 1:50000 (karta 1.).

Izvorišta vode obuhvaćena ovom Odlukom nalaze se na području grada Opatije te općina Mošćenička Draga i Lovran.

Članak 2.

Slivna područja izvorišta, veličine i granice zona zaštite i mjere zaštite određeni su na temelju rezultata istražnih radova prikazanih u elaboratu Zaštitne zone izvorišta pitke vode na obroncima Učke - hidrogeološki istražni radovi Institut za geološka istraživanja Zagreb 1999.

Mjere sanacije zatečenog stanja u zonama određene su na temelju elaborata Program sanacijskih zahvata u zonama zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa, RiEKO-LAB d.o.o. Rijeka, broj 02V/07 Rijeka, 2007.

II. SLIVNA PODRUČJA

Članak 3.

Za izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa određena su sljedeća slivna područja:

1. za izvor u tunelu Učka: sliv izvora Tunel Učka

2. za izvore Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina, Srednja voda: sliv grebena Učke.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Članak 4.

Slivovi izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa podijeljeni su prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih nepovoljnih utjecaja, na slijedeće zone zaštite:

1. Sliv izvora Tunel Učka na četiri zone sanitarne zaštite:

1.1. četvrta zona - zona ograničene zaštite

1.2. treća zona - zona ograničenja i kontrole

1.3. druga zona sanitarne zaštite - zona strogog ograničenja

1.4. prva zona sanitarne zaštite - zona strogog režima zaštite.

Prva zona izvora Tunel Učka podijeljena je na prvu A i prvu B zonu.

2. Sliv grebena Učke na dvije zone sanitarne zaštite:

2.1.druga zona sanitarne zaštite - zona strogog ograničenja.

2.2. prva zona sanitarne zaštite - zona strogog režima zaštite

Prve zone izvora u slivu grebena Učke podijeljene su na prvu A i prvu B zonu.

Zone zaštite prostiru se na području grada Opatije, te općina Lovran i Mošćenička Draga u sastavu Primorsko- goranske županije. Dio treće i četvrte zone izvora Tunel Učka prostire se na području općina Lupoglav i Lanišće u Istarskoj županiji i štiti se Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije 12/05).

Zone zaštite nalaze se unutar područja Parka prirode Učka.

ČETVRTA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

Četvrta zona zaštite (u daljnjem tekstu: četvrta zona) obuhvaća dio sliva od granice slivnog područja izvora Tunel Učka do vanjske granice treće zone zaštite. Četvrta zona obuhvaća sliv izvora s mogućim tečenjem kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s.

Granice četvrte zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25 000 (Karta 2.).

Članak 6.

U četvrtoj zoni zabranjuje se:

1. ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

2. odlaganje otpada i građenje odlagališta i uređaja za zbrinjavanje otpada (komunalnog, proizvodnog, građevinskog ili drugog otpada),

3. građenje proizvodnih pogona koji kao sirovinu koriste opasne tvari, proizvode opasne tvari ili čije tehnološke otpadne vode sadrže za vodu opasne tvari, ako nisu u zatvorenom tehnološkom procesu,

4. građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu,

5. građenje objekata za skladištenje, rukovanje, obradu i zbrinjavanje radioaktivnih tvari, nafte i naftnih derivata i ostalih za vodu opasnih tvari,

6. uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,

7. eksploatacija mineralnih sirovina i

8. nekontrolirana uporaba gnojiva.

Članak 7.

U četvrtoj zoni mjere zaštite provode se na slijedeći način:

1. odvodnju i pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda rješavati izgradnjom sustava javne odvodnje s drugim stupnjem pročišćavanja i ispuštanjem u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže, ili izuzetno, otpadne vode sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu,

2. oborinske vode s prometnica državnog značaja prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i upustiti u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže uz prethodno pročišćavanje na odjeljivaču ulja,

3. oborinske vode zagađene naftnim derivatima s parkirališnih, radnih i manipulativnih površina te prometnih površina prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne odvodnje ili postupiti na način iz stavka 2. ovog članka,

4. prijevoz opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s važećim propisima o prijevozu opasnih tvari,

5. sve slobodne, napuštene ili devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti.

TREĆA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 8.

Treća zona sanitarne zaštite (u nastavku treća zona) obuhvaća dio sliva od granice četvrte zone izvora u tunelu Učka do vanjske granice druge zone zaštite. To je područje s mogućim tečenjem vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područje u kojem su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja između 1-3 cm/s.

Granice treće zone ucrtane su u topografske karte mjerila 1:25000 (karta 2.).

Članak 9.

U trećoj zoni, uz zabrane iz članka 6. ove odluke, zabranjuje se:

1. građenje svih objekata koji koriste, proizvode ili odlažu opasne tvari ili čije tehnološke otpadne vode sadrže opasne tvari,

2. prijevoz opasnih tvari županijskom cestom broj 5047 preko Poklona i lokalnim cestama, izuzev pristupnom cestom Vojaku. Ovom cestom dozvoljava se samo prijevoz tekućeg goriva za objekte Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Odašiljača i veza d.o.o. na Vojaku do uklanjanja spremnika tekućih goriva ovih objekata definiranim Programom sanacije u zonama zaštite iz čl. 21. ove Odluke,

3. građenje stočnih i peradarskih farmi preko dvadeset (20) uvjetnih grla,

4. uporaba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema Uredbi o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98) i

5. regularno gospodarenje šumama.

Članak 10.

U trećoj zoni mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. odvodnju i pročišćavanje sanitarnih i neopasnih tehnoloških otpadnih voda rješavati izgradnjom sustava javne odvodnje s drugim stupnjem pročišćavanja i ispuštanjem u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže, ili izuzetno, otpadne vode sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu,

2. oborinske vode s prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina nakon pročišćavanja na odjeljivaču ulja i masti ispustiti u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže,

3. prometnice državnog značaja moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih opasnih tekućina i bočne branike,

4. prijevoz naftnog goriva pristupnom cestom Vojaku mora biti kontrolirani (prijevoz uz pratnju),

5. trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu,

6. uporaba gnojiva mora biti kontrolirana: ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna vremena ili preko zamrznutog tla; prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u što manjim količinama tj. ovisno o potrebama zasađene kulture,

7. uporaba pesticida mora biti kontrolirana: upotrebljavati lako razgradive pesticide; koristiti preporučene doze i metode primjene; ne primjenjivati pesticide za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar),

8. objekti i prostori za držanje stoke i peradi moraju biti natkriveni. Izgradnjom jaraka i kanala mora se spriječiti dotok vanjske vode na područje za držanje životinja,

9. sve slobodne, napuštene ili devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti,

10. pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati preborno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa. Radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama - izgradnju šumskih cesta i vlaka, izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda, isključivo u suhom periodu i uz prethodnu prijavu službama nadležnim za vodno gospodarstvo.

DRUGA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 11.

Druga zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: druga zona) je područje iz kojeg podzemne vode gravitiraju neposredno prema izvorima. Obuhvaća dio sliva od granice treće zone do vanjske granice prve zone za izvor Tunel Učka, odnosno čitav sliva izvora grebena Učke do granice prve zone. Obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove s mogućim tečenjem do zahvata vode u vremenu do 24 sata, odnosno područje s kojeg su brzine (prividne i stvarne) tečenja veće od 3 cm/s.

Granice područja druge zone unesene su na topografsku kartu mjerila 1:5000 (Karta 3.).

Članak 12.

U drugoj zoni, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se i slijedeće:

1. građenje prometnica državnog značaja, osim druge cijevi cestovnog tunela Učka,

2. građenje prometnica županijskog značaja osim rekonstrukcije županijske ceste 5047,

3. građenje stočnih i peradarskih farmi,

4. građenje groblja,

5. uporaba pesticida i gnojiva,

6. zakopavanje uginulih životinja i građenje životinjskih groblja,

7. eksploatacija zemlje,

8. ispuštanje otpadnih voda u podzemlje i

9. ispaša stoke u ograđenim prostorima.

Članak 13.

U drugoj zoni mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. područje zone označiti natpisima,

2. postojeći objekti na Vojaku moraju za sanitarne otpadne vode imati nepropusnu sabirnu jamu,

3. individualni stambeni i ugostiteljski objekti moraju se priključiti na sustav javne odvodnje s odvođenjem otpadnih voda izvan zone,

4. postojeće ceste državnog i županijskog značaja moraju imati zatvoreni sustav odvodnje,

5. sve slobodne, napuštene ili devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti,

6. pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati isključivo prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja uz očuvanje prirodne strukture bez oplodnih sječa; radi zaštite šumskog tla od erozije i zamuljivanja vode kroz krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo lakim traktorima, u suhom periodu.

PRVA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 14.

Prva zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: prva zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta i zahvata i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja. Obuhvaća neposredno naplavno područje izvorišta vode, izvorište, kaptažu, crpnu stanicu, postrojenje za obradu vode, te ostale objekte za pogon i čuvanje.

Granice područja prve zone unesene su na detaljnu topografsku podlogu mjerila 1:1000 (Karte 4. - 9.).

Članak 15.

Prva zona izvorišta dijeli se na prvu A i prvu B zonu.

Prva B zona obuhvaća područje s kojeg je moguć neposredan utjecaj s površine na izvorište.

Prva A zona obuhvaća izvorište, objekte za zahvaćanje i obradu vode te ostale neophodne objekte za pogon i održavanje.

Članak 16.

Prva B zona

U prvoj B zoni, uz zabrane iz članka 12., zabranjeno je:

1. izgradnja objekata i obavljanje bilo koje djelatnosti; izuzetno se dozvoljava u I. B zoni izvora Tunel Učka postojanje ugostiteljskih objekta: hotela Učka, pansiona Učka i planinarskog doma te rekonstrukcija županijske ceste 5047 i građenje druge cijevi cestovnog tunela Učka.

2. ispaša stoke.

Članak 17.

U prvoj B zoni mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. područje zone označiti natpisima,

2. objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda,

3. sanitarne otpadne vode postojećih objekata na Poklonu moraju se nepropusnom kanalizacijom odvesti izvan zone,

4. spremnici nafte i naftnih derivata postojećih objekata na Poklonu moraju se ukloniti,

5. oborinske vode s parkirališta postojećih objekata na Poklonu i županijske ceste broj 5047 preko Poklona moraju se odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone,

6. uljni transformatori na postojećim trafostanicama moraju se zamijeniti suhim.

Članak 18.

Prva A zona

U prvoj A zoni zabranjeno je:

1. postojanje bilo kakvih objekata osim onih koji su potrebni za pogon, održavanje i čuvanje vodozahvata,

2. svaka djelatnost koja nije vezana uz vodoopskrbu i koja može nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta i crpilišta.

Članak 19.

Prva A zona mora biti uređena na sljedeći način:

1. oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar zone odvesti izvan zone,

2. objekti i sadržaj unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda,

3. područje prve A zone izvora mora biti ograđeno i zaštićeno od pristupa nepozvanih osoba.

Članak 20.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku: korisnik izvorišta) mora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar prve A zone.

Korisnik izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa je trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Opatija, Stubište Lipovice 2 (u daljnjem tekstu: Komunalac).

Komunalac je korisnik zemljišta prve A zone.

IV. MJERE SANACIJE ZATEČENOG STANJA U ZONAMA ZAŠTITE

Članak 21.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Program mjera sanacije na postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite koji nisu u skladu s ovom Odlukom, kao i visina i način osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

Program mjera sanacije sastoji se iz tekstualnog (tablice 1. i 2.) i grafičkog dijela (karta 10.) i sastavni je dio ove Odluke.

Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta, u tri faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2008. godine, iz druge razine do kraja 2010. godine, a iz treće do kraja 2015. godine.

Članak 22.

U prvoj A zoni zaštite izvorišta, mjere zaštite za objekte i radnje koje nisu u skladu s ovom Odlukom, a utvrđene su Programom mjera sanacije provodi Komunalac.

U prvoj B, drugoj, trećoj i četvrtoj zoni, mjere zaštite za objekte i radnje koje nisu u skladu s ovom Odlukom, a utvrđene su Programom mjera sanacije provode vlasnici objekata, jedinice lokalne samouprave i Hrvatske vode.

Izradu tehničkih rješenja za mjere sanacije iz stavka 1. i 2. ovog članka za objekte u prvoj A i prvoj B zoni osigurao je Komunalac.

Tehnička rješenja za mjere sanacije iz stavka 2. ovog članka u drugoj, trećoj i četvrtoj zoni osiguravaju vlasnici objekata koji ugrožavaju izvorište.

V. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 23.

Sredstva potrebna za posebno povećana ulaganja u sustav javne odvodnje otpadnih voda u prvoj B, drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite osiguravaju se u proračunima Grada Opatije i općina Lovran i Mošćenička Draga te godišnjim planovima Hrvatskih voda.

Sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite unutar pogona i drugih objekata, osigurava vlasnik pogona ili objekata koji ugrožava izvorište.

Sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite za prvu A zonu osigurava Komunalac, a za prvu B, drugu i treću zonu osigurava vlasnik objekta ili pogona koji ugrožava izvorište.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Granice zona zaštite prikazane su na topografskoj karti, koja je sastavni dio Odluke, a pohranjena je po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarskom odjelu Rijeka, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Komunalcu i Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prilozi:

1. Pregledna karta zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa mjerilo 1:50000,

2. Karta zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa, mjerilo 1:25000

3. Karta izvora onečišćenja i mjera sanacije u zonama zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa mjerilo 1:25000,

te karte II. i I. zone sanitarne zaštite izvora iz elaborata Zaštitne zone izvorišta pitke vode na obroncima Učke - hidrogeološki istražni radovi (Institut za geološka istraživanja, Zagreb 1999. g.):

4. Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa, mjerilo 1: 5000,

5. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Tunel Učka, mjerilo 1:1000,

6. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Vela Učka, mjerilo 1:1000,

7. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Mala Učka, mjerilo 1:1000,

8. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Sredić, mjerilo 1:1000,

9. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Srednja voda, mjerilo 1:1000,

10. Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Rečina, mjerilo 1:1000.

Članak 25.

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivna područje izvorišta na području Liburnije i zaleđa, utvrđena člankom 2. ove Odluke.

Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Članak 26.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 27.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/08 i 178/04), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 11/07) i Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/ 04, 153/05, 111/06 i 110/07).

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za na području Liburnije i zaleđa (»Službene novine PGŽ« broj 19/00).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/76

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

Tabla 1. Mjere sanacije u objektima i djelatnostima u slivnom području izvora Tunel Učka

Tabla 2. Mjere sanacije u objektima i djelatnostima u slivnom području grebena Učke

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvori  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr