SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

3.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati
na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
za davanje koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, te utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja poslova sljedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na vrijeme do deset godina.

Članak 4.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na temelju javnog natječaja.

Odluku o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Javni poziv za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja radi obavljanja komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora i u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- područje na kojem će se komunalni poslovi koji su predmet koncesije obavljati,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijene i način plaćanja pružene usluge,

- rok za podnošenje ponude (ne može biti kraći od petnaest dana),

- obvezu dostavljanja podataka ponuđača (ime i prezime, prebivalište, rješenje o upisu u sudski registar za pravne i obrtnicu za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe),

- obvezu dostavljanja kopije javne isprave o stručnoj spremi (za dimnjačarske poslove),

- obvezu o dostavljanju podataka o dosadašnjem obavljanju komunalnih poslova djelatnosti za koju se natječe.

Članak 6.

Postupak javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Općinsko poglavarstvo, dok stručne i administrativne poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice Općinskog poglavarstva na kojoj će se izvršiti javno otvaranje ponuda, objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora najmanje pet dana prije održavanja iste.

Općinsko poglavarstvo može poništiti javno prikupljanje ponuda, odnosno natječaj bez obveze davanja obrazloženja natjecateljima.

Članak 7.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehničke i financijske) i

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 8.

Na temelju odluke Općinskog vijeća, ugovor o koncesiji zaključuje Općinsko poglavarstvo u roku od 15 dana od dana objave Odluke u »Službenim novinama«.

Članak 9.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-04-2

Ravna Gora, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr