SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

147.

Na temelju članka 40. i 92. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06-pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora
na području Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine ukupnih sredstava u proračunu Grada za mjesne odbore i kriterije za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

Članak 2.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- proračuna Grada,

- drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

Članak 3.

U proračunu Grada mjesnim odborima osiguravaju se sredstva za:

- uređenje, opremanje i održavanje poslovnih prostora te za podmirenje režijskih i drugih troškova,

- nabavku kancelarijskog materijala i ostalog sitnog inventara za potrebe rada mjesnih odbora,

- nabavku i održavanje informatičke opreme,

- naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora,

- ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) koje donose vijeća mjesnih odbora,

- realizaciju programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora usvojenih na način utvrđen u članku 7. ove Odluke,

- troškove reprezentacije vijeća mjesnih odbora,

- akcije u kojima učestvuju građani dobrovoljnim radom,

- nagrade mjesnim odborima na osnovu posebnih programa Grada i mjesnih odbora.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke planiraju se i osiguravaju u proračunu Grada kako slijedi:

- sredstva iz podstavka 1., 2., 4., 6., 7., 8. i 9. na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu,

- sredstva iz podstavka 3. na pozicijama Zavoda za informatičku djelatnost,

- sredstva iz podstavka 5. na pozicijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 5.

Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) kojeg donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se mjesnom odboru prema slijedećim kriterijima:

- iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika,

- iznos u visini 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,

- iznos u visini 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora.

Preostali iznos iz stavka 1. ovoga članka u visini od 40% sredstava od komunalne naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje standard opremljenosti

objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada.

Članak 6.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete iz članka 5. ove Odluke na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Gradsko vijeće Grada.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada prema prijedlogu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 7.

Za obavljanje programskih aktivnosti mjesnih odbora, u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po mjesnom odboru.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se pojedinom mjesnom odboru na osnovu prihvaćenih programa aktivnosti.

Za ocjenu programa aktivnosti mjesnih odbora utvrđuju se slijedeći kriteriji:

- jasno određen cilj i kvaliteta programa,

- broj potencijalnih korisnika programa,

- broj sudionika u pripremi i provođenju programa,

- sudjelovanje fizičkih osoba (volontera) i pravnih osoba u realizaciji programa,

- očekivane novčane donacije i sponzorstva u realizaciji programa, i

- značaj programa za promoviranje mjesne samouprave i Grada.

Prijavljene programe aktivnosti razmatra Povjerenstvo za ocjenu programa koje imenuje Poglavarstvo Grada.

Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana.

Članove povjerenstva čine:

- predsjednik povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika civilnog sektora,

- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika medija,

- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda zaposlenih u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 8.

Konačan raspored sredstava za obavljanje programskih aktivnosti po pojedinom mjesnom odboru utvrđuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu na osnovu prijedloga povjerenstva.

Članak 9.

Sredstva za troškove reprezentacije vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u iznosima kako slijedi:

- 1.500,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje pet članova,

- 2.100,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje sedam članova,

- 2.700,00 kuna za vijeća mjesnih odbora koja broje devet članova.

Članak 10.

U proračunu Grada osiguravaju se mjesnim odborima i poticajna sredstva za novčane donacije koje ostvare vijeća mjesnih odbora.

Iznos poticajnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se mjesnom odboru u visini iznosa prikupljenih donacijom, a najviše do 5.000,00 kn godišnje po mjesnom odboru.

Doznačeni a neutrošeni iznos sredstva iz stavka 2. ovoga članka, vraća se u proračun Grada.

Članak 11.

Akcije u kojima učestvuju građani dobrovoljnim radom utvrđuju se na osnovu programa lokalnog partnerstva kojeg donosi Poglavarstvo Grada.

Za odabir projekata za provedbu akcija iz stavka 1. ovoga članka Odjel za gradsku samoupravu i upravu raspisuje javni natječaj.

Izbor projekata iz stavka 2. ovoga članka obavlja Povjerenstvo za odabir projekata koje imenuje Poglavarstvo Grada.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana.

Članove povjerenstva čine:

- predsjednik povjerenstva i jedan član, koji se imenuju iz reda predstavnika civilnog sektora,

- jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika medija.

Članak 12.

Za provedbu određenih programa, mjesni odbor može ostvariti i sredstva s pozicija drugih odjela gradske uprave koji su prihvaćeni od strane tih odjela.

Članak 13.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Poglavarstvu Grada i izvješće o radu.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Poglavarstvo Grada.

Na zahtjev Poglavarstva Grada, vijeće mjesnog odbora dužno je u roku od osam dana dostaviti izvješće o realiziranim aktivnostima i utrošku financijskih sredstava.

Izvješće se dostavlja Poglavarstvu Grada putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/02 i 30/03).

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/136

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=147
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr