SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07) na 29. sjednici, održanoj 20. listopada 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/03) u članku 4. stavku 2. alineji 9. riječi »u naselju« brišu se. Alineja 11. mijenja se i glasi: - »čišćenje septičkih jama«.

Članak 2.

Članak 6. stavak 4. mijenja se i glasi: - « Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima do ulice ili trga izlagati rublje, posteljinu, tepihe i slične predmete, nadalje, posude sa cvijećem koje se postavljaju izvan gabarita zgrade, moraju biti postavljene tako da su osigurane od pada, a voda kod zalijevanja cvijeća ne smije se izlijevati na prolaznike.«

Stavak 7. briše se.

Članak 3.

Članak 8. stavak 4. mijenja se i glasi: - »U okućnici koja je vidljiva s javne površine, te koja se nalazi do javne površine zabranjeno je držati građevinski i drugi otpad, te dotrajale stvari (olupine automobila i barki, stare strojeve, daske, bačve i slično).«

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Izlozi u poslovnim prostorima na području Grada Bakra trebaju biti uredni i čisti, osvjetljeni i primjereno dekorirani.

Izlog u smislu stavka 1. ovog članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili služe za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju ili drugu djelatnost.«

Članak 5.

U članku 11. u stavku 5. iza riječi »svrhu« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:- »osim privremeno i na temelju prethodnog odobrenja nadležnog gradskog tijela.«

Članak 6.

U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: - »Na javnoj površini dozvoljeno je postavljati kemijske nužnike uz odobrenje nadležnog gradskog tijela.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Ispod stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: - »Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje i nagrđivanje opreme i predmeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.«

Članak 7.

Iza članka 28. u podnaslovu 9. »Držanje domaćih životinja u naselju« brišu se riječi: - »u naselju«.

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Pod domaćim životinjama u smislu ove Odluke smatraju se:

- kopitari - konji, magarci, mazge i mule,

- papkari - goveda, ovce, koze i svinje,

- perad - kokoši, pure, guske, patke te druge pernate životinje.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Na području Grada Bakra dopušteno je držanje domaćih životinja u sklopu domaćinstava i na privatnim zemljištima gdje je držanje i izvođenje takvih životinja uobičajeno.

Domaće životinje ne mogu se držati u stambenim zgradama i kućama gdje stanuju ljudi.

Domaće životinje nije dopušteno izvoditi na trgove ili ih puštati na ceste te na površine uz ceste gdje postoji opasnost da bi životinja mogla izaći na cestu.

Iznimno uz prethodno dopuštenje nadležnog upravnog tijela Grada može se dopustiti izvođenje domaćih životinja u slučajevima iz stavka 2. ovog članka, u sklopu svečanih priredbi i sličnih manifestacija.

Domaće životinje nije dopušteno izvoditi na javne površine, a na ostale površine dopušteno ih je izvoditi samo uz nadzor.

Nadležno tijelo Grada može odlukom zabraniti držanje domaćih životinja na pojedinim područjima Grada Bakra, a osobito ako držanje ne udovoljava sanitarno-higijenskim i veterinarskim uvjetima, ako se držanjem nanosi veća smetnja ostalim stanarima (zbog izmeta, trajnijeg neugodnog mirisa i slično), ili ako se nagrđuje izgled naselja.«

Članak 10.

Iza članka 31. podnaslov 11. »Septičke jame« mijenja se i glasi »Čišćenje septičkih jama«.

Članak 11.

Članak 46. stavak 3. mijenja se i glasi: »Odobrenje za korištenje javno-prometnih površina u svrhe iz stavka 1. i 2. ovog članka daje nadležno upravno tijelo Grada. Odobrenje obavezno sadrži uvjete pod kojima se mogu obavljati radovi da bi se dopustilo korištenje javno-prometne površine.«

Članak 12.

U članku 48. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Korisnik mora po završetku radova vratiti površinu iz stavka 1. ovog članka u prvobitno stanje.«

- dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

Iza članka 64. dodaje se članak 64.a koji glasi:

»Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova na temelju odobrenja nadležnog tijela Grada ali uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

Na javnoj zelenoj površini ne smiju se postavljati okna podzemnih instalacija, izuzev instalacija koje služe zelenoj površini, a temelji stupa zračnih vodova ne smiju biti vidljivi.«

Članak 14.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»U provođenju ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.«

Članak 15.

Članak 89. briše se.

Članak 16.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- postupa suprotno članku 6. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 8. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 9. ove Odluke;

- ne održava izloge u poslovnim prostorima na području Grada Bakra urednima i čistima, osvijetljenima i primjereno dekoriranima (članak 10 a. st.1.);

- odlaže zemlju i otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu bez odobrenja nadležnog gradskog tijela (članak 11. st. 5.);

- ne osigura propisane uvjete za rad tržnice, ne održava i ne pere površine tržnice, te ako opremu tržnice ne održava u ispravnom i čistom stanju (članak 13. st. 3.);

- izvan prostora otvorenih tržnica prodaje i izlaže poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode (članak 16. st.1.);

- uređaje ne održava čistima, urednima i ispravnima, odnosno postavi reklamne predmete suprotno propisanim uvjetima (članak 23. st. 1. i 2.);

- postupa suprotno članku 24. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 25. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 32. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 49. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u obavljanju svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 17.

Iza članka 90. dodaje se novi članak 90.a koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- lijepi i postavlja plakate i oglase na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog prijevoza, semaforima, kontejnerima za smeće, ogradama i drugim sličnim mjestima začlanku 26. stavak 2. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 27. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 43. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 70. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 75. ove Odluke;

- ukoliko ne ukloni snijeg i led s nogostupa uz zgradu (članak 78. st 3.);

- postupa suprotno članku 80. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u obavljanju svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 18.

Iza članka 90 a. dodaje se novi članak 90 b. koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- namjerno ošteti i uništi rasvjetna tijela (članak 12. st. 6.);

- uništi, ošteti ili neovlašteno upotrijebi hidrant i javni vodoskok za vlastite potrebe (članak 17. st.2);

- ako uništava, oštećuje i nagrđuje opremu i predmete (članak 18. st. 6.);

- postupa suprotno članku 30. ove Odluke;

- postupa suprotno odredbama članka 39. i 40. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 42. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 44. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 56. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 57. ove Odluke;

- postupa suprotno članku 72. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u obavljanju svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 19.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde za prekršaje za koje je kazna određena u iznosu od:

- 10.000,00 kuna za pravnu osobu;

- 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi;

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj u obavljanju svog obrta ili druge samostalne djelatnosti;

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu.«

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu držanja domaćih životinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/96).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 22.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor za statutarno-pravna pitanja za izradu, donošenje i objavu pročišćenog teksta Odluke o komunalnom redu.

Klasa: 021-05/08-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-08-11

Bakar, 20. listopada 2008.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Bakra
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr