SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA ČAVLE
24

24.

Temeljem članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« 22/01) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003.-2005. godine, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja sportskog
centra Hrastenica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela sportskog centra Hrastenica (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,6 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAŽLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Plinovod

3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000

2.2.Komunalna infrastruktura
vodoopskrba, plin i odvodnja Mj 1:1000

2.3.Komunalna infrastruktura - elektroopskrba
i telekomunikacijska mrežaMj 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:1000

4. Uvjeti gradnje Mj 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Športsko-rekreacijska namjena - rekreacija (R2)

2) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu broj 4.

Površina građevne čestice 1 iznosi 4792 m2.

Članak 7.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Najveća dozvoljena brutto površina građevine iznosi 2306 m2.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig je 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis je 0,5.

Dozvoljena etažnost građevine je najviše 2 etaže.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,5 metara.

Članak 9.

Na području obuhvata Plana, dozvoljava se gradnja najviše dvije podzemne etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 10.

Na području namjene »Športsko rekreacijska namjena - rekreacija« dozvoljena je gradnja športskih i rekreacijskih građevina s pratećim ugostiteljskim i uslužnim sadržajima te uređenje parkovnih i kolno-pješačkih površina.

Na čestici ceste dozvoljena je gradnja pristupne ceste te komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreže.

Na čestici trafostanice dozvoljena je izgradnja trafostanice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 11.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 12.

Obvezni građevni pravac nije određen.

Članak 13.

Izvan gradivog dijela građevne čestice može se graditi ulazna nadstrešnica, balkon te postavljati konstrukcija za tendu, pergolu, reklamni pano, montažni, svjetleći i drugi element, pod uvjetom da su udaljeni najmanje 8 m od otvora na pročelju susjedne građevine te da se gradnjom odnosno postavom ne ometa pješački ili kolni promet.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida,

- gradnja stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 14.

Građevinu treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja sportskih građevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja.

Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

Vrsta pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja objekta.

Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

Članak 15.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podzemne etaže, mora biti ravan i prohodan za pješački odnosno kolni promet.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Članak 16.

Na zelenim i pješačkim površinama dozvoljava se postava paviljona, sjenica, kolonada i slično.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 17.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno, potrebno je urediti kao zelenu ili pješačku površinu.

Članak 18.

Najmanje 300ovršine građevne čestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

Članak 19.

Građevne čestice mogu se ograđivati ogradom. Ograda može biti puna do visine do 0,8 m, a iznimno može biti i viša u slučaju potrebe tehničke zaštite, ali ne viša od 2,0 m, i u tom slučaju mora biti izvedena kao transparentna ograda od željeznih profila iznad visine od 0,8 m.

Osnovni materijal za izgradnju ograde je kamen, metal, beton i živica.

Članak 20.

Parkiranje i/ili garažiranje vozila rješava se na građevnoj čestici.

Potrebno je osigurati 8 parkirnih mjesta na 1000 m2 izgrađenog prostora.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 21.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Na građevnoj čestici pristupne ceste planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Članak 22.

Građevna čestica na području obuhvata ovoga Plana mora imati neposredan priključak na javnu prometnu površinu.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 23.

Priključak na područje obuhvata ovog Plana ostvaruje se sa nerazvrstane prometnice.

3.1.2. Javna parkirališta

Članak 24.

Javna parkirališta moguće je graditi na slobodnom prostoru čestice ceste.

Parkirališna mjesta na čestici ceste mogu se pribrajati parkirališnim mjestima unutar građevne čestice za izračun potrebnog broja parkirališnih mjesta iz članka 20.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 25.

Telekomunikacijska mreža će se graditi podzemnim kabelima položenim u cijevi, a prema kartografskom prikazu broj 2.3.

Prema Zakonu o telekomunikacijama investitor prigodom gradnje poslovne građevine mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke telekomunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni objekta, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju. Kućna telekomunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom u veži ili na pročelju građevine veličine primjerene kapacitetu telekomunikacijske instalacije.

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice investitor treba položiti jednu do dvije cijevi (ovisno o veličini građevine) minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije.

Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.

U objektu treba predvidjeti instalaciju za postavljanje javne telefonske govornice.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina.

Članak 26.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2., 2.3., 2.4.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi podzemno.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu, određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 27.

Vodoopskrba Boćališnog doma se predviđa sa cjevovodom 1 100 mm, te se spaja na postojeći cjevovod naselja Buzdohanj nazivnog profila 1 150 mm. Cjevovod prolazi u trupu prometnice, a točnu lokaciju priključka na javnu vodovodnu mrežu usaglasiti će se sa K. D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Cjevovod 1 100 mm predviđa se radi zaštite građevine od požara te su predviđena i tri nadzemna hidranta 1 80 mm. Vodovodnu mreža čini prsten oko predviđene građevine radi što bolje opskrbe požarnom vodom hidranata. Uz hidrante predviđa se ugradba ormarića za uporabu hidranata. Postojeći sanitarni priključak se rekonstruira i polaže uz cjevovod hidrantske mreže. Povećava se postojeći priključak sanitarne vode na profil 1 32 mm radi povećanja broja sanitarnih čvorova u boćarskom domu.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 28.

Lokacija građevine je na terenu koji se nalazi u depresiji u odnosu na postojeću infrastrukturu.

U sklopu građevne čestice predviđeno je privremeno rješenje odvodnje fekalnih otpanih voda sa trodjelnom nepropusnom septičkom jamom, a nakon izgradnje kanalizacijskog kolektora za naselja Buzdohanj predviđa se ugradba dviju potopljenih crpki koje predviđaju tlačiti fekalnu otpadnu vodu u te kolektore.

Septičke taložnice treba locirati na najnižim točkama građevnih čestica kako bi se mogla kanalizacija građevina spojiti na istu.

Oborinska voda s pristupne prometnice predviđa se odvoditi putem slivnika, kolektora oborinske vode, separatora s preljevnom građevinom i upojnih bunara u teren.

Oborinska voda sa krovnih površina i okoliša ispustit će se u teren putem upojnih bunara.

3.3.3. Plinovod

Članak 29.

U trupu ceste planirana je postava plinske cijevi 1 100 mm radi mogućnosti priključka građevine na planirani budući plinovod na području naselja Buzdohanj.

Do izgradnje planiranog plinovoda za potrebe grijanja objekta kao energent će se koristiti UNP (ukapljeni naftni plin) skladišten u nadzemnom prijenosnom spremniku volumena 5 m3.

3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 30.

Napajanje električnom energijom te izgradnja javne rasvjete unutar područja obuhvata plana izvest će se prema rješenju koje je sadržano u tekstualnom i grafičkom dijelu plana.

Prije izrade projekta električnih instalacija novih građevina, predviđenih ovim planom, investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu od nadležne distribucije, kroz koje će se, ovisno o traženom vršnom opterećenju građevine, odrediti smještaj priključno mjernog ormara, sastav mjernog mjesta i odabir zaštite od previsokog dodirnog napona.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 31.

Unutar čestice ceste dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, te postava urbane opreme.

Zelene površine potrebno je urediti sadnjom autohtonog raslinja.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 32.

Gradnju građevina odnosno uređenje površina potrebno je izvesti u skladu s odredbama ovog plana.

Osnovna građevina može se izvesti i kao paviljonska građevina s više samostojećih volumena, unutar gradivog dijela građevne čestice.

6. Mjere provedbe plana

Članak 33.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon

gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 34.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90 i 15/91 - ispravak).

Članak 35.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Članak 36.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Čavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 38.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Čavle i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 39.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/8

Ur. broj: 2170-03-03-01-3

Čavle, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr