SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/06 i 96/08 - Uredba) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine
na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, skladišta i drugih oblika trgovine na veliko (u daljnjem tekstu: trgovine) na području Grada Novi Vinodolski od ponedjeljka do subote.

Članak 2.

Na području Grada Novi Vinodolski trgovine mogu tijekom cijele godine od ponedjeljka do subote započeti poslovanje najranije u 6,00 sati i završiti poslovanje najkasnije u 24,00 sata.

Trgovci sami određuju početak i završetak radnog vremena u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na dane blagdana ukoliko blagdan pada u jedan od tih dana.

Članak 3.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Državni inspektorat.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/02, 12/03 i 26/07).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 113-02/08-20/3

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 2. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr