SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 34. Petak, 12. rujna 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na svojoj sjednici održanoj dana 4. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
za stipendiranje učenika koji se obrazuju
za deficitarna zanimanja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi sa stipendiranjem učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) u redovnom sustavu obrazovanja, a koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Članak 2.

Uvjeti natjecanja što ih kandidati za dobivanje učeničkih stipendija trebaju ispunjavati su:

1. OPĆI UVJETI:

- da su državaljani Republike Hrvatske,

- da im je prebivalište na području Općine Matulji,

- izjava u pisanoj formi da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

2. POSEBNI UVJETI

- da su učenici škola za obrtnička zanimanja koja su tradicionalna na području Općine Matulji, kao što su zidar, tesar, klesar, kovač, limar, soboslikar, stolar, bačvar, postolar, brijač, dimnjačar, kuhar, konobar, tapetar,

- status redovnog učenika najmanje prve godine srednje škole,

- srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja i to najmanje 3,00 za sedmi i osmi razred, a 2,50 za srednju strukovnu školu,

- Općinsko poglavarstvo može proširiti Listu deficitarnih zanimanja, sukladno potrebama gospodarstva u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Gospodarskom komorom Primorsko-goranske županije i Udruženjem obrtnika Opatija.

Članak 3.

Udovoljavanje propisanim uvjetima dokazuje se sljedećim ispravama:

a) domovnicom,

b) uvjerenjem o upisu u školsku godinu,

c) preslikama svjedodžbi za prethodne dvije godine školovanja,

d) izjavom o ukupnom broju članova obiteljskog domaćinstva potpisanu od strane učenika odnosno roditelja ili staratelja ukoliko učenik nije punoljetan,

e) uvjerenjem o prebivalištu za kandidata i svih ostalih članova domaćinstva ne starije od 30 dana.

Dokumenti navedeni pod e) uvjerenje o prebivalištu moraju biti u originalu, a svi ostali dokumenti moraju biti u preslici. Nakon odabira stipendista, a prije potpisivanja ugovora o stipendiranju, originali dokumenta dostavljaju se na uvid.

Članak 4.

Molba za dodjelu stipendije podnosi se na osnovi natječaja kojeg raspisuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji.

Članak 5.

Od kandidata, učenika koji udovoljavaju uvjetima iz članka 2. ove Odluke, formira se lista.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja.

O dodjeli stipendija odlučuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji na prijedlog Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji.

Članak 7.

Liste deficitarnih zanimanja za svaku kategoriju iz članka 2. ove Odluke za svaku školsku godinu određuje prije raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija Općinsko poglavarstvo Općine Matulji na temelju podataka Zavoda za zapošljavanje te mišljenja Gospodarske komore Primorsko-goranske županije i Udruženja obrtnika Opatija.

Visinu i broj stipendija koje će se dodijeliti za svaku od kategorija utvrđenih člankom 2. ove Odluke određuje, na prijedlog Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke, Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, sukladno financijskim mogućnostima u proračunskoj godini.

Članak 8.

Korisnici stipendije prema Odluci Općinskog poglavarstva potpisat će s Općinom Matulji Ugovor o stipendiranju.

Članak 9.

Ugovor iz članka 8. ove Odluke raskinut će se, a korisnik stipendije bit će u obvezi vratiti primljeni iznos stipendije u slučaju:

- prekida školovanja prije isteka školske godine, uz obvezu vraćanja primljenog iznosa stipednije u roku od tri mjeseca od dana prekida školovanja,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, uz obvezu trenutačnog povrata ukopnog iznosa primljene stipendije,

- ako nakon završetka školske godine korisnik stipendije ne dostavi na uvid dokumentaciju o uspješnom završetku školske godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/08-01/11

Ur. broj: 2156-04-08-01

Matulji, 4. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=572&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr