SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 32. Četvrtak, 14. kolovoza 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07), te odredbe članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjena (T1) u daljnjem tekstu: Odluka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja UPU 24 - Glavotok, u daljnjem tekstu: Plan, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« »broj 07/07).

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07). Urbanističkim planom uređenja odredit će se detaljni prostorni razvoj zone s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima

i oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07) te obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Glavotok (T1).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana je 15 ha i nalazi se na sjevernom dijelu područja Grada Krka. Građevinsko područje u cijelosti je neizgrađeno.

Teren je u kontinuiranom padu prema moru odnosno zapadu. Raspon visinskih kota je od cca 115 m n.v. na krajnjem jugoistoku zone do cca 40 m n.v. na krajnjem zapadnom dijelu zone. Središnji dio zone karakterizira nadmorska visina između 70 i 90 m n.v. Svojim najzapadnijim dijelom zona je udaljena cca 210 m od obalne crte.

Područje je obraslo gustom i visokom samoniklom vegetacijom uglavnom primorske šume i šume hrasta medunca.

Zona je komunalno potpuno neopremljena.

U neposrednoj blizini lokacije smještena je crkva Sv. Marije sa samostanom koji datira iz vremena prije 15. st., a danas je registrirano zaštićeno kulturno dobro-sakralna građevina.

Zona priobalnih voda kojoj gravitira zona, točnije područje priobalnih voda od uvale Čavlena do uvale Sepen spada u hidroarheološke lokalitete Grada Krka. Sjeverni dio zone je u neposrednom kontaktu sa područjem zaštićenog dijela prirode u kategoriji značajnog krajobraza.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Grada Krka, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- utvrditi prostorni raspored i način uređenja građevinskog područja prvenstveno za gradnju ugostiteljsko-turističkih sadržaja te sportsko-rekreacijskih sadržaja sa detaljnom namjenom površina unutar prostornih cjelina,

- utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštititu u svim elementima korištenja,

- po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja (hoteli 75%, vile 25% ukupnog smještajnog kapaciteta), prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje,

- osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,

- prilaz zoni planiran je kao zaobilaznica mjesta Brzac, Milohnić i Linardić,

- osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone,

- utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i kulturno- povjesnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući sve aspekte.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00 i 12/05);

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izrada Plana predviđena je na posebnoj geodetskoj podlozi u mj. 1:1000.

Za potrebe izrade Plana izrađivaču plana bit će dostavljene orto-foto snimke mjerila 1:5000 koje posjeduje Grad Krk.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o. - RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Nova Ves 50, 10000 Zagreb

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

12. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

17. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

25. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Grada Vukovara 87,10000 Zagreb

26. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

27. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

28. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

29. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

30. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

31. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

32. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

33. Sanitarna inspekcija Krk, Lukobran 5, Krk

34. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

35. Turistička zajednica Grada Krka, Krk, Vela Placa 1.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 125. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja ne mogu se izdavati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru prije donošenja urbanističkog plana uređenja.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca. na način da isti sa izrađivačem Plana sklope ugovor o izradi Plana.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na osnovu pisma namjere i iskazanog interesa za ustupanje Plana Gradu Krku bez naknade, od strane vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca, odobrava predloženog izrađivača po investitoru te programske smjernice za izradu Plana.

Vlasnici zemljišta ili drugi zainteresirani pojedinci (investitori) nemaju pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obaveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Grad Krk provodi javnu raspravu i cjelokupan postupak donošenja Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Obaveza investitora je također osiguravanje posebne geodetske podloge u mjerilu 1:1000 u svrhu izrade Plana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-02/15

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 30. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr