SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 32. Četvrtak, 14. kolovoza 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07), te odredbe članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (građevinsko područje naselja Krk-NA1 sa građevinskim područjem izdvojene namjene - sportsko- rekreacijska namjena-R11 i uređene morske plaže unutar naselja) u daljnjem tekstu: Odluka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk, u daljnjem tekstu: Plan, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 07/07).

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Područje obuhvata Plana danas je regulirano Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/ 04 i 22/08). Uslijed proteka vremena i potrebe za drugačijim sagledavanjem pojedinih dijelova prostora grada Krka, pojavljuje se potreba za urbanom obnovom dijelova naselja, manjim izmjenama namjene za pojedine funkcionalne cjeline, kao i izmjenama vezanim na potrebne intervencije u prostoru, odnosno potreba za novom urbanističkom regulacijom na nekim dijelovima neizgrađenog područja, kako bi se prostor priveo planiranoj namjeni.

Izradi Urbanističkog plana pristupit će se uslijed potrebe preispitivanja organizacije prostora, tj. optimalnog prostornog i sadržajnog rješenja kao i poboljšanja kvalitete kopnenog i pomorskog prometnog sustava i cjelokupnog infrastrukturnog sustava te načina korištenja obalne linije.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07) te obuhvaća građevinsko područje naselja Krk-NA1 sa građevinskim područjem izdvojene namjene - sportsko-rekreacijska namjena-R11 i uređene morske plaže unutar naselja.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana je cca 306 ha. Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Grada Krka, površina građevinskog područja naselja NA1 je 262,67 ha. Izgrađeni dio građevinskog područja naselja Krk zauzima površinu od 213,34 ha. Neizgrađeni dijelovi naselja obuhvaćaju rubne zone locirane pretežno na sjeveroistočnom i sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana, ukupne površine 49,33 ha. Površina građevinskog područja izdvojene namjene Lunta iznosi ukupno 10,41 ha, od čega je izgrađeni dio 2,3 ha.

Naselje Krk locirano je na centralnom dijelu otoka, u Krčkom zaljevu, a orijentirano je na jug.

Naselje Krk najveće je naselje na otoku, s tendencijom rasta stanovništva (1991. godine imalo je 3022 stanovnika, 2001. godine 3364 stanovnika, što je preko 60% ukupnog stanovništva Grada (5491 stanovnik). Prema popisu iz 2001. godine Krk ima ukupno 3148 stanova od čega 1139 stalno nastanjenih.

Naselje Krk predstavlja gusto izgrađenu urbanu strukturu sa mrežom postojećih prometnica i pješačkih staza, koje se na mnogo mjesta međusobno preklapaju, a uvjetovane su postojećom organizacijom prostora, stambenom i turističkom izgradnjom te prirodnim limitirajućim faktorima.

Promet u samom naselju karakterizira nedostatak parkirališnih mjesta, pogotovo za vrijeme turističke sezone.

Postojeća luka u gradu Krku je mala i nije u stanju osigurati potreban broj vezova za ribarske brodove, vezova za domiciljno stanovništvo i turističkih vezova.Također je deficitaran prostor operativne obale, a luka s benzinskom crpkom za plovila predstavlja razvojno ograničenje.

Unutar akvatorija Grada Krka, u funkciji javnog prometa je luka otvorena za javni promet Krk. Unutar obuhvata Plana nalazi se i postojeća luka posebne namjene - brodogradilište (LB). Prostornim planom PGŽ i PPU Grada Krka planirana je luka nautičkog turizma-marina (LN), maksimalnog kapaciteta 50 vezova.

Naselje Krk jedno je od najstarijih kontinuirano naseljenih mjesta na Kvarneru. Dio naselja Krk zaštićena je Kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada Krka. Iako je građevna struktura u povijesnoj jezgri pretrpjela znatne izmjene i nadogradnje, očuvana je planska matrica i osnovni gabariti.

Na sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se poslovna zona unutar naselja, koja je samo djelomično neizgrađena. Unutar obuhvata Plana, na njegovom jugozapadnom dijelu, nalazi se izdvojeno građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R11 - Lunta.

Južni dio Plana, kao i istočni, u neposrednom je kontaktu sa izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja) Ježevac i Politin za koje je Prostornim planom uređenja Grada Krka predviđena izrada odvojenih urbanističkih planova.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Grada Krka, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- uravnotežiti razvoj naselja s ciljevima zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i poboljšanja svakodnevne kvalitete življenja,

- stambenu izgradnju usmjeriti na izgradnju stanova za stalno stanovanje, sprječavajući apartmanizaciju i mijenjajući time sadašnju nepovoljnu strukturu stambenog fonda,

- stvoriti preduvjete za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti i poslovne zone unutar naselja,

- planskim elementima usmjeriti razvoj prema visokokategoriziranim hotelskim kapacitetima,

- utvrditi prostorni raspored i način uređenja postojećih luka (luka za javni promet, brodogradilište) i planiranih luka (nautička luka) odnosno cijelog morskog dijela obuhvata plana osiguravajući prostore za tematske plaže,

- osigurati prostorne preduvjete za izgradnju potrebnih športskih, školskih i dječjih igrališta, dvorana, boćališta, bazena, morskih sportova i drugih športskih i rekreacijskih objekata i sadržaja,

- predvidjeti podizanje razine društvene infrastrukture,

- s obzirom na dostignutu razinu srednjoškolskog obrazovanja potrebno računati i ubuduće s jednom kombiniranom srednjom školom,

- osigurati prostorne preduvjete za pružanje usluga javnih funkcija u skladu s potrebama svog stanovništva i gostujućih turista te poboljšati njihovu razinu,

- potrebno je planirati lokaciju za helidrom,

- urbanom obnovom očuvati graditeljski identitet povijesnog središta naselja i dati prioritet održavanju ili uređenju postojećeg stambenog fonda. Strateški je interes da se površine za razvoj i nove programe traže prvenstveno unutar formiranog prostora naselja,

- urbano naselje Krk ujedno je i najznačajnija i najbolje očuvana povijesna cjelina te je unutar povijesne jezgre potrebno provoditi sustavne mjere zaštite te utvrditi načine uređenja i oblikovanja fasada, unificiranih tenda, natpisa, reklama, komunalne opreme i sl.,

- smjernice za uređenje naselja trebaju se prvenstveno oslanjati na očuvanju identiteta i granica naselja, a interpolacije unutar već izgrađenog dijela naselja potrebno je uvjetovati poštivanjem tradicionalnih građevinskih elemenata,

- očuvati dobra graditeljske baštine u neokrnjenom i izvornom stanju (sanirati neprimjerenu izgradnju),

- u svrhu još boljeg povezivanja sa svijetom, treba pojačati telekomunikacijsku mrežu prema zapadnoj Europi,

- stvoriti prostorne preduvjete za modernizaciju sustava uvođenjem novih tehnologija i time biti osnovna infrastrukturna podrška razvoju gospodarstva, uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, turizma i svakako vojne i policijske zaštite,

- razvijati mrežu opskrbe električnom i drugom energijom (plin) koja će se uklopiti u cjeloviti energetski sustav šireg područja,

- intervencije na postojećim energetskim prijenosnim postrojenjima treba provoditi tako da se zadrže postojeće građevine i sustavi u već izgrađenim koridorima, a kod izvođenja rekonstrukcija ili zamjena postrojenja, zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijima (npr. zamjena vodiča boljih svojstava kako ne bi trebalo proširivati koridor i drugo),

- opskrba vodom treba zadovoljiti planske potrebe svih korisnika (stanovnika, turista i drugih),

- kod rješavanja odvodnje treba voditi računa o zaštiti okoliša, izgraditi odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (sustavi za sakupljanje, pročišćavanje, odgovarajuća dispozicija u recipijent), utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštititu u svim elementima korištenja.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00 i 12/05);

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izrada Plana predviđena je na HOK-u u mj. 1:5000, s time da sastavni dio Plana budu kartografski prikazi u mj 1:2000 izvedeni iz postojećih katastarskih podloga koje posjeduje DGU, koji će obuhvatiti sve neizgrađene dijelove unutar obuhvata Plana, a sve prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-01/07-02/233, Ur. broj: 531-06-07-2 od 21. lipnja 2007. godine.

Za potrebe izrade Plana izrađivaču plana bit će dostavljene orto - foto snimke mjerila 1:2000 i 3D slojni plan, mjerila 1:2000 na ortofotu sa slojnicama s ekvidistancijom e=2m.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Nova Ves 50, 10000 Zagreb

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

12. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

17. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10 000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

25. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Grada Vukovara 87, 10000 Zagreb

26. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

27. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

28. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

29. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

30. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

31. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

32. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

33. Sanitarna inspekcija Krk, Lukobran 5, Krk

34. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

35. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

36. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 5

37. Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

38. Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Za izradu UPU 1 - Krk utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 90 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

U vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se u Gradskom proračunu.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/18

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 30. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=570&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr