SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

59.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 26. sjednici 31. srpnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
DIJELA PODRUČJA SUNČANA UVALA
/UPU 30/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Sunčana uvala / UPU 30 / (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Sunčana uvala / UPU 30 / (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja.

Odgovorna osoba je predsjednik Gradskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je površina ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, oznake T11-1 - hoteli sa pratećim sadržajima ugostiteljske, rekreacijske, zabavne i slične namjene. Površina zone iznosi 0,38 ha kopnenog dijela (izgrađeni dio 0,34 ha i neizgrađeni dio 0,04 ha).

Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1B »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu pro

stora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Zona se nalazi na području Sunčane uvale u uvali Veli žal i u potpunosti se nalazi u zoni park šume »Čikat« koja je upisana u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Područje je dijelom izrađeno početkom prošlog stoljeća i sastoji se od dvije vile s pratećim objektima čiji okoliš je uređen i ozelenjen, a zona je u većem dijelu komunalno opremljena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

. odrediti osnovnu namjenu površine u zoni kao ugostiteljsko-turističku namjenu visoke kategorije s pratećim sadržajima (terase, bazen, pristupni putovi, parkirališta, pomoćni objekti, površine rekreacije i zelenila, i slično),

. odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

. odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

. odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone,

. planski osigurati optimalni priključak na postojeću cestovnu mrežu,

. uvjetima uređenja i korištenja omogućiti funkcioniranje zone u odnosu na krajobrazne vrijednosti predjela.

Unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Sunčana uvala (T11), površine do 0,38 ha dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina, ukupnog kapaciteta do 45 kreveta uz podizanje kvalitete smještaja.

Uz rekonstrukciju postojećih smještajnih građevina izvršiti izgradnju građevina pratećih sadržaja, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, zabavne i slične namjene.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko-katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

. Poslovni subjekt koji ima izgrađene građevine na području obuhvata Plana.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - Gradsko poglavarstvo: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje mišljenja Javne ustanove, Zavoda za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i suinvestitora Martinović Pera, Sunčana uvala bb, Mali Lošinj. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/78

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 31. srpnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr