SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/07 i 12/08) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 5.261.553,00 kuna

- koncesije 20.000,00 kuna

- naknada za grobna mjesta 80.000,00 kuna

- prenesena sredstva 640.000,00 kuna


UKUPNO: 6.001.553,00 kuna


(slovima: šestmilijunajednatisućapetstopedesettri kune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 2., 3. i 12. mijenjaju se i glase:

»Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Razvoj GIS-a III. faza 240.000,00 kuna

- Održavanje javne rasvjete 600.000,00 kuna

- Održavanje i upravljanje mjesnim

grobljem 425.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 1.400.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 1.659.693,00 kuna

- Veterinarsko higijeničarska služba 70.000,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 100.000,00 kuna

- Dezinsekcija i deratizacija 90.000,00 kuna

- Suzbijanje bjesnoće 2.850,00 kuna

- Protupožarna zaštita 802.010,00 kuna

- Gospodarenje otpadom 612.000,00 kuna


UKUPNO: 6.001.553,00 kuna


(slovima: šestmilijunajednatisućapetstopedesettri kune i 00/100

Razvoj GIS-a III. faza

Izdaci za razvoj GIS-a III faza podrazumijevaju izradu projekta usklađenja katastarskih podloga ,kućnih brojeva i infrastrukture na području Općine Viškovo.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za radove gradnje garaže i uređenje okoliša na vatrogasnom domu u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka i donacije DVD-u Halubjan.

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-18

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr