SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01,15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2008. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/07 i 12/08) u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 20.000.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih

godina 17.397.692,80 kuna

- prodaja grobnih objekata 190.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 1.632.319,20 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 3.366.254,00 kuna


UKUPNO: 42.586.266,00 kuna


(slovima: četrdesetdvamilijunapetstoosamdesetšesttisućadvijestošezdesetšest kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina: radovi

vezani za uređenje zelenih površina i

ostalih javnih površina 3.100.012,00 kuna

b) Otkup zemljišta za nove projekte 6.476.000,00 kuna

c) Uređenje okoliša škole Marčelji 300.000,00 kuna

d) Uređenje okoliša boćališta Marinići 250.000,00 kuna

e) Uređenje okoliša zgrade Općine 100.000,00 kuna

f) Uređenje parkovnih i rekreativnih

površina na području DPU Osnovne

škole 2.700.000,00 kuna

g) Uređenje parkovnih i rekreativnih

površina na području

DPU društvenih sadržaja 6.500.000,00 kuna

h) Uređenje sportskog parka

Gornji Sroki 100.000,00 kuna

i) Uređenje sportskog parka zone

boćališta Marinići 200.000,00 kuna


UKUPNO: 19.726.012,00 kuna


2. Ceste:

a) Cesta Viškovo - Mladenići: rashodi vezani

za izradu projekta, rekonstrukciju i

izgradnju kom. infrastrukture 30.000,00 kuna

b) Cesta Mladenići-Saršoni: rashodi vezani

za rekonstrukciju i izgradnju

kom. infrastrukture 3.404.000,00 kuna

c) Projekti infrastrukture i ceste raskrižja

Vozišće 340.000,00 kuna

d) Spojna cesta RZ-8 pravac Drenova:

rashodi vezani za izradu

projekata ceste i infrastrukture 450.000,00 kuna

e) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi

vezani za proširenje i asfaltiranje cesta,

uređenje nogostupa 3.900.000,00 kuna

f) Cesta I prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izgradnju 590.000,00 kuna

g) Cesta II prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izradu

projekata 2.180.000,00 kuna

h) Cesta III prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izradu

projekata 250.000,00 kuna

i) Raskrižje Mavri: rashodi vezani za

izradu projekata 200.000,00 kuna

j) Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih

cesta-Marinići II. 57.000,00 kuna

k) Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih

cesta-Marinići III. 200.000,00 kuna

l) Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih

cesta-Viškovo II. 240.000,00 kuna

m) Izrada prometne signalizacije prema

prometnom rješenju

dijela Marinići II. 200.000,00 kuna

n) Cesta Brnasi-Dovičići - rashodi vezani

za idejno rješenje 145.000,00 kuna

o) Viškovo-Turčino: rashodi vezani za

izradu glavnog projekta 100.000,00 kuna

p) Vozišće-Gornji Sroki-Mavri: rashodi

vezani za izradu projekta

te rekonstrukciju i izgradnju kom.

infrastrukture 3.250.000,00 kuna


UKUPNO: 15.536.000,00 kuna


3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo - izgradnja groblja

podrazumjeva troškove otkupa zemljišta,

izradu projektne dokumentacije za novi

dio groblja Viškovo,idejno rješenje kao

podloga za izradu DPU groblja Bujki,

izrada DPU-a groblja Bujki, pripremne

zemljane radove za nastavak izgradnje do

konačnog zaokruženja groblja kao

cjeline 2.338.000,00 kuna


UKUPNO: 2.338.000,00 kuna


4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini

proširenje, nabava novih uređaja javne

rasvjete te održavanje objekata i uređaja

javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih

površina, javnih cesta koje prolaze kroz

naselje i nerazvrstanih cesta 1.520.000,00 kuna


UKUPNO: 1.520.000,00 kuna


5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini

projektiranje te radovi na oborinskoj

kanalizaciji nerazvrstanih cesta, te ceste

Viškovo-Pogled 100.000,00 kuna


UKUPNO: 100.000,00 kuna


6. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom

vodom temeljem Plana KD Vodovod

i kanalizacija 636.942,00 kuna

7. Objekti i uređaji za odvodnju i

pročišćavanje otpadnih voda 874.312,00 kuna

8. Objekti i uređaji te oprema za

održavanje čistoće 737.000,00 kuna

9. Objekti za odlaganje komunalnog

otpada-sanacija odlagališta 1.118.000.00 kuna


SVEUKUPNO 1.-9. 42.586.266,00 kuna


(slovima: četrdesetdvamilijunapetstoosamdesetšesttisućadvijestošezdesetšest kuna i 00/100)«.

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-17

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr