SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izradi izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18 /

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 117. stavak 1. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić /DPU 18 / (u daljnjem tekstu: DPU 18), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Detaljnog plana uređenja je Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu izmjene i dopune DPU-a 18 prvenstveno je vezan za usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Pored navedenog iz stavka 1. ovog članka provesti će se usklađenje granica sa granicama iz Prostornog plana te definirati uvjeti gradnje novih poslovnih građevina u navedenoj zoni.

OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade izmjene i dopune DPU-a 18 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

Područje obuhvata Izrade izmjene i dopune DPU-a 18 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi 1,7 ha površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Detaljni plan uređenja Ark Mihelić / DPU 18 / na snazi je od 2004. godine. Planom su određeni uvjeti gradnje, način korištenja i namjenu površina, te prometna i komunalna infrastruktura na području obuhvata detaljnog plana uređenja.

U međuvremenu su donijeti novi propisi prema kojima je potrebno izvršiti usklađenje Plana. Stoga se prišlo cjelovitoj analizi stanja na terenu, kontaktirana je većina vlasnika tj. investitora kako bi se dobili točni podaci, mišljenja i ostale informacije potrebne za izradu izmjena plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Viškovo, područje obuhvata izrade izmjene i dopune DPU-a 18 nalazi se u zoni naselja.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- usklađenje Plana s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,

- usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Viškovo,

- revizija planskih rješenja temeljem dosadašnjeg iskustva primjene Plana,

- usklađenje planskih rješenja s programom izgradnje investitora,

- priprema gradnje novog centra Termokomerc,

- priprema gradnje nove trafostanice.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade izmjene i dopune DPU-a 18 nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade izmjene i dopune DPU-a 18 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi izmjene i dopune DPU-a 18.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi izmjene i dopune DPU-a 18 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade izmjene i dopune DPU-a 18 koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade izmjene i dopune DPU-a 18 zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, 51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjene i dopune DPU 18 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune DPU-a 18 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga izmjene i dopune DPU-a 18 za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune DPU-a 18 - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune DPU-a 18 - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga izmjene i dopune DPU-a 18 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke izmjene i dopune DPU-a 18 - III. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Detaljnog plana uređenja DPU 18 / Ark Mihelić nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Detaljnog plana uređenja DPU 18 / Ark Mihelić.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Izrada Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić / DPU 18 / financirat će se iz izvora osiguranih od strane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-11

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr