SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta

Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić / DPU 22 /

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 117. stavak 1. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada Detaljnog plana uređenja Ferenčić / DPU 22 / (u daljnjem tekstu: DPU 22), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Detaljnog plana uređenja je Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu detaljnog plana uređenja je obaveza iz Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Detaljni plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade DPU-a 22 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

Područje obuhvata Izrade DPU-a 22 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi 3,64 ha površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor unutar obuhvata plana je djelomično izgrađen. Postoji pravna osnova za izradu plana. Ne postoje prostorna ograničenja za uređenje zone. Postoje spojevi zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Konačne potrebe će biti određene planom i biti programska osnova realizaciju infrastrukture nužne za uređenje područja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Viškovo, područje obuhvata izrade DPU-a 22 nalazi se u zoni naselja.

Detaljni plan uređenja u skladu s prostornim planom uređenja općine, detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno povijesnih i drugih vrijednosti propisanih Zakonom.

Programska polazišta su sadržana u zahtjevima za gradnjom građevina stambene namjene, uređenje prometnica unutar područja obuhvata, te uređenje građevnih čestica postojeće poslovne građevine unutar obuhvata plana, te prenamjene postojećih građevina.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade DPU-a 22 nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU-a 22 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU-a 22

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi DPU-a 22 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU-a 22 koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU-a 22 zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- K.D.VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU-a 22 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a 22 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga DPU-a 22 za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU-a 22 - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a 22 - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a 22 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke DPU-a 22 - I. kvartal 2009. godine

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Do stupanja na snagu DPU-a 22 nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU-a 22/.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Izrada Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 22/ financirat će se iz izvora osiguranih od strane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-9

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr